Новини

default

Кръгла маса за Деветашката пещера събра държавни институции, НПО, граждани и експерти

Първа снимка
14.02.2012
Срещата се организира от МОСВ по инициатива на жителите на ловешкото село Деветаки и сдружение „Деветашко плато" и Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН.

Свикването на кръглата маса бе следствие от придобилия голяма публичност случай със снимането на филма “Непобедимите 2” в пещерата и острата реакция на граждани, експерти и НПО за негативното въздействие от снимките върху прилепите, зимуващи в нея. Случаят със снимките на “Непобедимите 2” повдигна отново дискусията за стопанисването на природния феномен, който същевременно е защитена територия и обект от НАТУРА 2000, както и за нуждата от необходими законодателни промени, гарантиращи опазването на пещерите.

Целта на настоящата дискусия бе да събере представителите на заинтересованите местни и национални институции, експерти и неправителствени организации, за да обсъдят възможностите и ограниченията за използване на този уникален за страната ни природен обект, без да се нарушава неговото биоразнообразие, спелеологична и историческа стойност.

На срещата присъстваха представители на следните институции и организации:
- Министерството на околната среда и водите в лицето на зам. Министър Манева, Директора на Националната служба за защита на природата към МОСВ - г-н Михаил Михайлов, Началника на Отдел “Натура 2000” - г-н Николай Недялков, Началник на Отдел “Защитени територии” - г-н Димитър Стоев.
- Областна администрация – Ловеч в лицето на Областния управител инж. Ваня Събчева.
- Зам. кмета на град Ловеч
- Представител Регионалният исторически музей в Ловеч
- Кметовете на селата Дойренци и Деветаки
- Директорката на РИОСВ Плевен – г-жа Рени Атанасова
- Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН – г.н Боян Петров
- Представители на Сдружение „Деветашко плато", което обединява усилията на хората от девет села - Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава и общините Летница, Ловеч и Севлиево, за устойчиво развитие на региона на Деветашкото плато.
- ФПС “Зелени Балкани” – г-н Добромир Добринов
- ПК "Хеликтит" - г-н Веселин Дробенов; г-н Христо Христов, г-н Свилен Делчев
-
ПК "София" - г-н Стоян Горанов

По време на кръглата маса бяха разгледани въпроси, свързани с бъдещето на защитената територия, намеренията и ограниченията за развитието на дейности в Деветашката пещера, законовата рамка за пещерите и очакваните промени, възможности и ограничения за използването на пещерата. Беше обсъдена и темата за биоразнообразието в Деветашката пещера - преглед на ресурсите и ограниченията, които то налага. Бе направен и анализ „Спелеологични ресурси, опасности и специфика на Деветашката пещера". Регионалният исторически музей в Ловеч представи доклад на тема „Археологическо и историческо наследство в Деветашката пещера", след което бе предвидена дискусия на тема „Ресурсите на Деветашката пещера - възможности за развитие в полза на местната общност".

В резултат от проведените дискусии бе отправено предложение от страна на МОСВ към Община Ловеч за управление на защитената територия, като от своя страна МОСВ изрази готовност да съдейства за предоставяне на земите публична държавна собственост за стопанисване на Общината чрез внасяне на предложение до Министерски съвет.
Община Ловеч заяви интерес към управлението на обекта.

Обсъден бе и проблема с неясните режими, описани в Заповедта за обявяване на защитената територия, които позволиха “двусмисленото” и тълкуване от РИОСВ и бе причина за завеждане на дела атакуващи решенията на Инспекцията /в случая за снимането на фирма Непобедимите в пещерата/.
МОСВ се ангажира да промени заповедта така, че да отпаднат от нея разрешителните режими и да останат само забранителните, които да са прецизирани в максимална яснота.

Друг важен проблем, който беше разискван е за липсата на законодателство, гарантиращо опазването на пещерите. За целта от години Българската федерация по спелеология и НПО се борят за приемнате на Закон за пещерите. Присъстващите на срещата представители на МОСВ излязоха със становище, че подобни текстове /касаещи опазването на пещерите/ трябва да станат част от Закона за биологичното разнообразие, с аргумента, че ако се гарантира опазването на пещерната фауна, това може да гарантира и опазването на самите пещери. В тази връзка представителите на МОСВ заявиха , че ще чакат предложения най-вече от неправителствените организации и пещерняците, и този процес ще тече на експертно ниво през следващите месеци.

За допълнителна информация, от страна на Зелени Балкани:
Добромир Добринов - Зелени Балкани,
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org, моб. тел. 0884004667


Към новината е използвана снимка на Боян Петров - Център за изследване и защита на прилепите към НПМ - БАН