Новини

default

Министерства влошават защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добре?!

Първа снимка
10.01.2013
Най-скандално е предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). То влошава защитата на дюните, като приема, че е възможно да има дюни и в зона "Б" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Това ще създаде противоречие в закона, който сега казва императивно, че всички дюни са само в зона "А", без значение дали са на разстояние до 100 метра от морето или на повече.

МРРБ са приели единствено предложението на природозащитниците за публикуване на проектите за Общи устройствени планове (ОУП), а не само на вече одобрените ОУП. Не са приети предложенията за обжалваемост на ОУП, за прозрачност и обжалваемост на Подробен устройствен план (ПУП), както и на строителните разрешения.

Според МРРБ, само когато имотът е в защитена зона и защитена територия, заинтересованите лица ще могат да обжалват само ПУП, но не и строителното разрешение. Всички други случаи на екологичен проблем са извън кръга за обжалване.

В предложенията на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) пък не се предлага спиране продажбата на държавни гори в защитени зони от мрежата Натура 2000.

В предложенията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) също има скандално отстъпление от защитата на дюните по настоящия ЗУЧК. С предложенията си, то допуска законова възможност дюните да бъдат общинска собственост. Към момента има императивна правна норма в ЗУЧК, че дюните са публична държавна собственост. Вместо да се ангажират с мерки за прилагане на закона, който действа от четири години, МОСВ, също като МРРБ, явно иска да отслаби защитата върху дюните и да ги даде в ръцете на корумпирани общини.

Все пак, МОСВ предлага да се забрани строителството върху дюни в защитени територии. МОСВ е приело предложението на природозащитниците да се предвиди подзаконов акт в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - методика за преценяване въздействието върху зона от Натура 2000. МОСВ предлага съкращаване на срока за обявяване на заповедите за Натура 2000 зони за местообитанията, когато има дюни - до 1 година. Това обаче не решава проблема с отразяването на дюните в кадастъра по чл. 6, ал.6 от ЗУЧК. За останалите зони за местообитанията от мрежата Натура 2000 МОСВ иска дори да удължи срока от 4 на 6 години.

Зелени Балкани е част от Коалиция "За да остане природа в България".
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, ФПС “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.