default

Младежки дейности

Eдна от основните целеви групи, към които е насочена дейността ни са младежите. Те са и едни от основните участници в доброволните дейности за опазване на българската природа.
Промяната на начина на мислене, екологичното образование, повишаването на общата култура и възпитаването на младежите в ценностите на доброволчеството са най-дългосрочната „инвестиция” в опазването на българската природа.

В тази връзка Зелени Балкани осъществяват следните дейности:

Образователни програми и работа с учебни заведения:
Целта ни е обогатяване и разнообразяване на учебното съдържание, подобряване на образованието на учениците, тяхната обща култура и изграждането на отношение към опазването на природата. В тази насока организираме множество представяния и презентации в училища, детски градини и университети, фото-изложби, викторини, конкурси.

Теренни дейности:
Почти всеки месец Зелени Балкани организират различни по форма дейности (консервационни бригади, охрана на гнезда на редки видове птици и експедиции), в които участват младежи както от България, така и от други европейски страни.
Целта на младежките програми е не само осмисляне на свободното време на младежта, но и извършване на практически дейности с реален консервационен ефект върху редки видове и хабитати (малък корморан, царски орел, черен лешояд, гривеста рибарка и др.).
Участвайки непосредствено в дейностите за опазване на българската природа, младежите имат незаменимата възможност да се докоснат до красотата на природата и придобиват ценни познания и умения, които не могат да бъдат научени в класната стая.
Не на последно място младежите откриват много нови приятели, вълнуващи изживявания и умения за работа в екип, които могат да бъдат придобити само сред природата!

Други доброволчески дейности:
Освен с участието си в терените дейности, много младежи ежедневно участват в нашите дейности, използвайки своите способности – като познаване на чужди езици, работа с компютри, дизайнерски и други творчески умения. По този начин те не само ни оказват незаменимо съдействие, но и научават много нови неща и доразвиват своите умения.

Работа с чуждестранни доброволци:
В работата ни за опазването на българската природа участват и множество чуждестранни младежи. Те участват в съвместните ни дейности с BTCV в района на Поморийско езеро, международни екологични ваканции и образователни проекти, в грижите за животните в Спасителния център в Стара Загора. По този начин те се запознават с красотата на българската природа, научават много за български бит и култура, придобиват много нови приятели и не на последно място – директно допринасят за опазване на уникалното ни природно наследство.

Подобряване на нормативната база, развитието на стратегии и документи:
Заедно с Центъра за нестопанско право, Българския червен кръст, Каритас и други неправителствени организации Зелени Балкани участваха в работните групи за изготвяне на проектозакон за доброволчеството. 
През 2005 година Зелени Балкани получи акредитация за работа с доброволци от Conservation Volunteers Alias , покривайки всички критерии на категорията Benchmark за въвеждане на политики и практики за управление на доброволци.

Резултати
-  Осъществени са образователни инициативи в над 50 населени места, в които са участвали близо 30 хиляди ученици и млади хора.
-  Извършени са младежки консервационни дейности с обем от над 15 000 човеко/дни, които са имали директен ефект за опазването на българската природа.
-  Годишно над 250 млади хора се включват активно в преките консервационни дейности за опазване на дивата природа.
-  Издадени и разпространени са информационни материали, насочени към младите хора и тяхното екологично образование.
-  Работата на Зелени Балкани с доброволци, в сферата на опазване на околната среда е акредитирана в категорията Benchmark от Международния алианс “Доброволци за консервация” – CVA.
-  Спасителния център в Стара Загора е част от доброволческата мрежа на гръцката организация INN (International Nature Network ) и е акредитиран като приемаща организация по дейност 2 - EVS (European volunteering service) на програмата "Младежта в действие" на ЕС. До момента в дейността му са участвали 36 чуждестранни доброволеца от над 14 страни, положили близо 1600 човекодни доброволен труд.

 Как и в какво мога да участвам?
-  Теренни дейности – експедиции, залесявания, проучване на биоразнообразието, опръстенявания на птици, мониторингови програми, проучвания и обявявания на нови защитени територии и много много други! Повече може да научите в раздела ДЕЙНОСТИ на сайта ни.
-  Други доброволни дейности – можете да участвате и в други дейности, свързани с ежедневната ни работа, използвайки и доразвивайки своите езикови, дизайнерски или компютърни умения.
- Информационни и образователни кампании – в училища, детски градини, университети, разпространение на информационни материали и пр.
- Дейността на Спасителния център в Стара Загора – като съдействате за приемането на пациенти в него или в преките грижи за тях.