Новини

Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа

Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа

27.12.2018
В периода 18-20 декември екип на Зелени Балкани посети района на Приморска Добруджа като част от редовния мониторинг на зимуващи птици, който се провежда от сдружението в рамките на проект „Дългосрочно опазване на червеногушите гъски в основните места за зимуване“.

Това е второ посещение в района за месец декември. Основната цел на мониторинга беше да се установят предпочитаните места за нощуване и хранене на зимуващите у нас гъски, и по-специално на целевия вид червеногуша гъска (Branta ruficollis).

Най-висока численост на нощуващи гъски беше установена в комплекса Шабла-Езерец, където експертите отчетоха над 2800 гъски, излитащи от езерата на разсъмване. В Дуранкулашко езеро числеността на нощуващите гъски беше значително по-ниска – около 160. По-интересното наблюдение там бе ято сиви гъски (Anser anser), почиващи във водното огледало на разсъмване.

Шабленска тузла беше до голяма степен замръзнала (което за пореден път потвърждава, че водоема вече е доста сладководен), но въпреки това няколко бели ангъча (Tadorna tadorna) се хранеха в свободните от лед места.

В района на Дуранкулашко езеро бяха установени нощувки и на други видове – полски блатар, тръстиков блатар, обикновена сврака, голям и малък корморан. Регистрирано беше присъствието на голяма черноглава чайка (Ichthyaetus ichthyaetus).

Проведената обиколка из района с цел да се установят предпочитаните места за хранене показа, че най-голямо струпване на хранещи се зимуващи гъски има в района около Езерец, където бяха наблюдавани смесени ята. Бяха отчетени общо: голяма белочела гъска (Anser albifrons) – над 850; червеногуша гъска (Branta ruficollis) – около 700. Интересно наблюдение беше присъствието на 12 червени ангъча (Tadorna ferruginea), хранещи се заедно с гъските в нива до с. Езерец. В ниви около Шабленското езеро пък беше наблюдавано ято хранещи се пойни лебеди (Cygnus cygnus), сред които бяха установени и 8 Тундрови лебеда (Cygnus columbianus).

Като цяло сравнително меката до момента зима е причина за ниската численост зимуващи у нас гъски. Огледът на местата за хранене показа наличие на подходящи ниви в добро състояние, включително нивите стопанисвани от Сдружението, които при напредване на сезона се надяваме да приютят повече мигранти. Местни стопани споделиха безпокойство свързано с малкото количество валежи през есента причинило ниска кълняемост на зимната пшеница, особено в крайбрежните райони.
 
За допълнителна информация по дейностите на Зелени Балкани:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org
Информационните дейности се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371