Новини

Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа и образователни дейности за червеногушата гъска

Мониторинг на зимуващите птици в Приморска Добруджа и образователни дейности за червеногушата гъска

17.01.2019
В периода 11-14 януари екип на Зелени Балкани проведе третият за този зимен сезон мониторинг на зимуващите видове птици в Приморска Добруджа. Екипът взе участие и в 43-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите видове птици, което се проведе на територията на страната и обхвана всички водоеми.

На 11.01, през първият ден от мониторинга, бяха отчетени птиците в Поморийско езеро и крайбрежния район. В езерото бе установено голямо видово разнообразие - 35 вида птици. По-редки и интересни сред отчетените видове бяха планинска потапница (Aythya marila), малък нирец (Mergellus albellus), звънарка (Bucephala clangula) и рекордно висока численост за лагуната от световно застрашената тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) – 24 инд. С необичайно голяма численост бе представенa качулатата потапница (Aythya fuligula) – 498 индивида и клопач (Anas clypeata) – 318 инд. Най-многочислени за езерото през този ден бяха кафявоглавата потапница (Aythya ferina), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голямата белочела гъска (Anser albifrons). Впечатление по брега на езерото правят и нерегламентираните сметища (снимка), които прогресивно се увеличават.

В съботния ден, заедно с експерти от БДЗП и РИОСВ Варна, бе проведен мониторинга в района на Дуранкулашкото езеро, Карталийско блато и Езерец. Двата екипа отчетоха над 900 индивида от световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) и близо 2500 големи белочели гъски (Anser albifrons). Интересно наблюдение в района на Езерец бе големият брой тръстикови блатари (Circus aeruginosus) – над 30 индивида.

В неделя екипа проведе обход на нивите около езерата с цел идентифициране на предпочитани места за хранене на гъските. Вероятно поради ниската си численост гъските бяха концентрирани в една нива до Крапец.

По-големи ята гъски са наблюдавани в южната част на Черноморието около Бургас, където пшеничните посеви са поникнали по-рано в сравнение с по-северните райони и гъските намират добър хранителен ресурс.

В понеделник посещението на региона завърши с образователни дейности: презентации за червеногушите гъски бяха проведени в ОУ „Йордан Йовков“ - Спасово и ОУ „Йордан Йовков“ – Каварна. На децата и учителите бяха предоставени информационни материали.

Мониторингът на зимуващите видове птици в Приморска Добруджа се изпълнява от екип на Зелени Балкани по проект „Дългосрочно опазване на червеногушите гъски в основните места за зимуване“.

За допълнителна информация по дейностите на Зелени Балкани:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.orgИнформационните дейности се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371