Проекти

default

НАТУРА 2000 - възможности и предизвикателства (провеждане на среща за НАТУРА 2000)

Период: октомври 2007

Финансираща организация: ЕUROSITE

Дейности и резултати: проведена е среща с участието на 30 представители на различни организации и обединения на собственици, свързани с управлението на земеделски земи и гори. Като лектори присъстват представители на НПО, МЗП, МОСВ и други Срещата цели повишаване информираност на тази целева група за НАТУРА 2000. Издадена и разпространена е и дипляна с въпроси и отговори за НАТУРА 2000.