Новини

Над 5 държави, обединени от една цел:  Събиране на данни за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море и въздействието на приулова

Над 5 държави, обединени от една цел: Събиране на данни за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море и въздействието на приулова

25.02.2019
Основният проблем, касаещ проучването на китоподобните бозайници, е на път да бъде разрешен чрез комплексен проект, озаглавен „Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“ - CeNoBS. Началната среща на проекта се проведе в Брюксел миналата седмица и събра партньори и специалисти от над 5 страни. Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.
 
Специалисти от България, Монако, Румъния, Украйна и Турция се събраха в Брюксел миналата седмица за началната среща по проект CeNoBS. На срещата бяха определени целите и конкретните дейности по проекта, както и средствата за ефективна комуникация между партньорите. Това бе и добра възможност за обмен на информация относно разпространението на китоподобните на местно и национално ниво.
По време на срещата отделни презентации подчертаха значението на проекта, както и важността на доброто и ефективно сътрудничество.
 
През следващите 24 месеца всички партньори ще си сътрудничат в провеждането на целеви проучвания и ще участват в тематични семинари и дейности с цел постигане на проектните цели.
Някои от най-важните дейности по проекта са:
Мониторинг на шума. Пилотните дейности за мониторинг на шума ще позволят да се тестват методиките, прилагани в други морски региони, и да се направят предложения и препоръки за Д11 мониторинг на шума в Черно море.
Мониторинг на приулова (случайното заплитане на китоподобни в рибарски мрежи). Ще бъдат проведени пилотни дейности по наблюдение на приулова на китоподобни бозайници. Данните ще се събират чрез въпросници и експерти наблюдатели на борда на рибарски кораби. Ще се провеждат аутопсии на труповете на изхвърлени на брега китоподобни бозайници, с цел да се осигурят допълнителни данни за оценка на нивото на приулова, с акцент върху незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.
Самолетно проучване на разпространение и численост на черноморските китоподобни. Самолетното проучване ще се проведе както в териториалните води, така и в изключителните икономически зони на Румъния, България, Турция и Украйна в Черно море. 
Финалната среща по проекта ще се проведе отново в Брюксел. Ще има няколко събития, в рамките на които ще се популяризира проекта CeNoBS, като ЕДМ (европейски ден на морето), среща на страните по ACCOBAMS, среща на Черноморската комисия и т.н. 
 
КОНТЕКСТЪТ
Липсата на актуална информация за разпространението/числеността на популациите на черноморските китоподобни бозайници и за въздействието на приулова, както и липсата на национален опит за прилагане на ефективен мониторинг на шума е сериозен проблем, засягащ всички европейски държави с излаз на Черно море.
Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) представлява основен стълб на Европейския съюз, чиято цел е постигане на „добро екологично състояние“ в европейските морски води до 2020 г. Черно море е едно от най-уязвимите вътрешни морета, а Румъния и България са европейски държавите-членки, отговорни за прилагането на РДМС, в тясно сътрудничество с държавите извън ЕС. 
 
ПРОЕКТЪТ
"Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС - CeNoBS" е 24-месечен проект, съфинансиран от Европейския съюз чрез Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. CeNoBS е проект обединяващ партньори от 5 държави, координиран от неправителствена организация Mare Nostrum/Румъния, и има за цел да подпомогне втория цикъл на прилагане на РДМС по 2 основни дескриптора: Дескриптор 1 – морските/китоподобни бозайници и Дескриптор 11 - шумът в Черно море, чрез по-добра последователност и съгласуваност при определянето, оценяването и постигането на добро екологично състояние (ДЕС).
Предложените дейности ще попълнят базовата информация за разпространението/числеността на популациите на китоподобните в Черно море и въздействието на приулова, както и липсата на опит по прилагане на ефективен мониторинг на шума.  Основните цели са оценяването на критериите, свързани с китоподобните (Д1) и установяването на прагови стойности, да се оцени и подпомогне развитието на мониторинга на шума (Д11) в Черно море, както и да се подобри координацията в Черноморския регион чрез разпространение на дейностите и резултатите по проекта.

ПАРТНЬОРИТЕ
С тази цел са ангажирани партньори от 2 държави-членки на ЕС (Румъния и България), както и трети страни: Украйна, Монако и Турция. Компетентните органи на двете държави-членки на ЕС са партньори на проекта - Министерство на водите и горите, Румъния, и Басейнова дирекция Черноморски регион, България, заедно с отговорните за научната част от прилагането на РДМС - Институт по океанология към Българска академия на науките (ИО-БАН) и Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ - НИМРД. СНЦ Зелени Балкани (България) и неправителствената организация Mare Nostrum (Румъния) подкрепят институтите в осъществяването на дейностите по мониторинг на китоподобни бозайници D1. Партньори от трети страни, участващи в дейностите по проекта, са Украйнският научен център по екология на морето (UkrSECS), Турската фондация за морски изследвания (TUDAV), Черноморския Технически Университет, Турция (KTU) и Секретариатът на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащата зона на Атлантическия океан (ACCOBAMS).
 
Проектът "Подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС”- CeNoBs е съфинансиран от Европейския съюз чрез Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Стойност на проекта: 548 285 евро.

За допълнителна информация по дейностите на Зелени Балкани:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org