Новини

default

Народното събрание прие половинчати мерки за Черноморието

Първа снимка
28.02.2013
Природозащитниците се противопоставяха на предвидени осем изключения за застрояване на дюните. Усилията ни доведоха до отпадането на пет от тях в новоприетите промени в закона, то три останаха.
На практика в момента се разрешава върху дюните да се строят: обекти с национално значение, обекти на техническата инфраструктура и специални обекти, свързани с отбраната. В досега действащия закон, това не беше разрешено.

Прекратяват се започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за изключване на площи от горския фонд, попадащи в границите на зона „А", зона „Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които, съгласно становище на министъра на околната среда или оправомощено от него длъжностно лице попадат пясъчни дюни.

Приети са облекчени процедури за концесиониране на плажовете, освен това се намалява с 10% плътността на застрояване по крайбрежието.

Насърчавайки колебливите стъпки в правилната посока, Коалиция „За да остане природа в България” настоява за изпълнение на шестте стъпки, които могат да осигурят опазване на Черноморието и които бяха изпратени преди повече от месец до парламента и правителството.

Зелени Балкани е част от Коалиция "За да остане природа в България".
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, ФПС “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.