Книги, публикации, сборници

default

Насоки за екологично управление на Средиземноморски и Черноморски солници в екологичната мрежа НАТУРА 2000

1
Изданието представя природосъобразни практики и дейности в солниците от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Изготвения модел за управление предлага основните елементи нужни за изготвяне на планове за управление на този тип защитени зони. Основна целева група са управители на солници, природозащитни организации, контролни органи и др. 

Публикацията е изготвена в рамките на проект: LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT „Екологично управление и опазване в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни“, съ-финансиран от финансовия инструмент LIFE+на ЕС.
НАСОКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ В ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 (МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ) 5.54 MB (pdf) Свали