Книги, публикации, сборници

default

Насоки за поддържане и управление на местообитанията в териториите за освобождаване на белошипи ветрушки (Falco naumanni)

***
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с насекомите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа (Bijleveld 1974), днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно.

Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пасищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики (Barov2002; Donazar et al. 1993; Franco et al. 2004; Garcia et al. 2006; Kmetova et al. in press; Parr et al. 1997).

Изработен хабитатен модел показва, че има подходящи територии в ЮИ България за поддържането на възстановена популация на белошипи ветрушки (Kmetova 2010).

За контакт: Градимир Градев, тел.: 0885609289, ел. поща: ggradev@greenbalkans.org


 
Насоки за поддържане и управление на местообитанията в териториите за освобождаване на белошипи ветрушки 5.25 MB (pdf) Свали