Най-значими постижения

30-ТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ УСПЕХИ ОТ РАБОТАТА НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ


(подредени хронологично)
 • Зелени Балкани е единствената природозащитна организация у нас, която получи доверието на Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка (WB) да изпълнява проект финансиран от тези институции. Проектът цели опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси на Поморийско езеро и се реализира на една от най-значимите влажни зони по българското Черноморие.
 • Съвместно с другите НПО от Коалиция „За да остане природа в България”, Зелени Балкани привлече огромен обществен интерес към „горещи” въпроси свързани с унищожаване на природата на България. Благодарение на енергичната подкрепа на гражданите и медиите бяха възпрепятствани заличаването на Природен парк Странджа, „орязването” на мрежата НАТУРА 2000, множество закононарушения в защитени територии и места от НАТУРА 2000, заменките на държавни гори. Повече за резултатите, постигнати от Коалицията, можете да прочетете ТУК.
 • Организацията оказа незаменимо съдействие на държавата при изграждането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като от 2002 година е основен фактор и координатор при изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в България. Като резултат са предложени 225 защитени зони обхващащи 30% от територията на страната. За работа по темата бе мобилизиран експертния потенциал на научните институти към БАН, НПО, университети и др. В периода 2003-2007 бе координирана работата на над 150 експерти, провели полеви проучвания в обем от над 8 000 човеко дни. Бяха разработени методики и направени анализи на национално покритие на природни местообитания и популациите на целеви за Натура 2000 видове. Успешно бе управляван финансов ресурс в размер на 1,5 млн. лева.
 • Зелени Балкани е единствената организация в България, получила от международния Алианс на доброволците за консервация (CVA) акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци.
 •  Екипът на Зелени Балкани – Стара Загора бе избран от МОСВ да администрира и изгради един от 5-те Спасителни центъра по смисъла на CITES Конвенцията в България.
 • Проектът на Зелени Балкани “Подпомагане на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа“, финансиран от ФАР-Партньорство бе отличен сред най-добрите 40 практики в света, от участвали 700 в Конкурса “Най-добри практики в подобряването на жизнената среда”, организиран от Община Дубай.
 • Представители на Зелени Балкани участват в редица национални и регионални междуведомствени комисии, свързани с опазване на биологичното разнообразие и охраната на горите, резултат от професионализма и изградения авторитет на организацията сред държавните и местни власти и неправителствената общност.
 • Дългогодишна програма по поречието на р. Марица (консервация на влажни зони, възстановяване на местообитания на редки птици, проучване и контрол на изземането на инертни материали). Създадена е международна работна група за изграждането на био-коридор и възстановяване на биологичното разнообразие.
 • Осъществяването на програма за консервация и дългосрочно управление на биологичното разнообразие на заливните гори в Българските Дунавски острови, в това число и издаването на два стратегически документа - концепция и стратегия и план за действие.
 • Ежегодно над 1000 деца и младежи се включват в Младежката образователната програма на Зелени Балкани от 1999г. до сега, като 100 от тях активно участват в различни природозащитни дейности и подпомагат опазването на дивата природа.
 • 130 деца лишени от родителски грижи , живеещи в домове за деца и юноши са участвали в образователните програми, организирани от Зелени Балкани, съчетани с екскурзии сред природата и природозащитни акции.
 •  Повече от 120 местни експерти – еколози и специалисти по управление на природни ресурси са обучени и участвали в проведените от Зелени Балкани образователни проекти и програми. 
 • Дългосрочна – 10-годишна програма за съхраняване на биологичното разнообразие на Западни Родопи. Резултати: изготвена документация за обявяване на най-големия природен парк у нас - ПП Западни Родопи (6 550 км2 ); проведена е най-мащабната кампания за обявяване на ЗТ в България – в над 23 общини и 100 населени места; развитие на капацитети – обучени 60 представители на местни власти и експерти; подпомагане създаването на 6 местни сдружения за устойчиво развитие и опазване на природата; публикувана е “Концепция за устойчиво развитие на Западни Родопи.
 • Изграждане на първата в страната Доброволна система за опазване на горите от бракониери и пожари. Осъществени са над 120 акции срещу бракониери и гасене на пожари. Заведени са десетки съдебни дела и са наложени административни наказания на държавни служители в резултат на подадените от Зелени Балкани сигнали за нарушения и бракониерства.
 • “Орнитологична база данни” - в резултата на дългогодишната работа в организацията е създадена база данни за динамиката и състоянието на популациите на редките видове птици в различни части на страната.
 • С финансовата подкрепа на EECONET Action Fund и EURONATUR, Франкфуртското Зооложко дружество и Комитета за борба против убийството на птици, в района Приморска Добруджа са закупени над 1000 дка земи – осигуряващи „зона за сигурност” от критично значение за оцеляване на световно застрашения вид – червеногушата гъска.
 • Възстановяване на популацията на гривестата рибарка – в следствие на осъществените консервационни дейности и изградените каменно-насипни острови на Поморийско езеро, популацията на вида нарасна от 6 гнездящи дойки през 1996-97 г. до над 1300 двойки през 2004 г.
 •  Опазване на царския орел (Aquila heliaca) - дългогодишната програма изпълнявана от 1989 г. доведе към днешна дата до видимо повишаване числеността на популацията в страната.
 •  Възстановяване на черния лешояд (Aegypius monachus) – в следствие на дългогодишна програма за подпомагане на последната колония на черния лешояд на Балканския полуостров, популацията на вида в Източни Родопи бавно нараства. Единственото гнездо от 110 години насам в България е открито от експедиция на Зелени Балкани през 1994 г.
 • Програма за размножаване в неволя и връщане в природата на хищни птици. От 2001 г. екипът на Програмата успешно размножава в неволя редки хищни птици.
 • Изграждане и поддръжка на първия и единствен в страната Спасителен център за диви животни.Центърът е излекувал и върнал в природата повече от 150 видове редки и застрашени птици – къдроглави и розови пеликани, царски и скални орли, лешояди, червеногуши гъски и др. Близо 45% от постъпилите животни успешно се възстановяват и връщат в природата.
 • 20-годишна консервационна програма за опазване на зимовищата на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) - статус, разпространение, консервация и охрана на зимовищата. Публикуване на първия в страната План за управление на вида.
 • Реализиране на дългосрочна консервационна програма на територия от 650 хектара за опазване местообитанията на белооката потапница (Aythya nyroca), възстановяване на влажни зони и устойчиво управление на природните ресурси.
 • Проучване и внасяне на 26 нови защитени територии, с обща площ над 680 000ха, в това число и Природен парк „Персина” – резултат от експертните и доброволни усилия на Зелени Балкани.
 • Национална гражданска и медийна кампания, в това число и протести против поправката на Закона за околната среда. В поправката се изискваше отмяна на процедурата по ОВОС за “някои обекти”. Кампанията постигна успех.
 • Обществена подкрепа на реформата в природозащитното законодателство (Програма от 7 проекта 1994 - 2002 г.,). В резултат, на която 145 текста (члена) съставени и предложени от Зелени Балкани станаха част от националното законодателство (Закон за защитените природни територии, Закона за биологичното разнообразие, Закон за горите и др.).
 • Ратифицирането от Българския парламент на Конвенцията за биологичното разнообразие, пряк резултат от широкомащабна кампания на Зелени Балкани.
 • Национален протест пред Парламента и Правителството, за спирането на използването на отрови срещу вълците, предизвикали масово отравяне на редки хищни птици. Кампанията постигна успех.
 • Съавторство на екип на сдружението в написване на Българската национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие.
 • Национална кампания срещу използването на родентициди, предизвикало изтравянето на десетки хиляди птици. През 1988 г. в следствие на протестите на Зелени Балкани разпръскването на отрови с авиация е прекратено.