Борба с бракониерството

Незаконна търговия с диви пойни птици

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за всички видове пойни птици са забранени улавянето или убиването на екземпляри, преследването и обезпокояването, унищожаването или взимането на яйца, притежаването, превозването, търговията и предлагането за продажба, препарирането. Въпреки това красивите песни и пъстри багри на дивите пойни птици ги правят жертва на незаконен улов и търговия, което застрашава оцеляването на видовете им в дивата природа. 
Дейности на Зелени Балкани срещу незаконната търговия с диви пойни птици и други диви видове

Работна група за предотвратяване на улова и търговията с диви видове
За предотвратяване на бракониерството и незаконната търговия със защитени видове по инициатива на Зелени Балкани на 26.11.2001 г. беше създадена Работна група за предотвратяване на улова и търговията с диви видове. В срещата участваха всички отговорни държавни институции – РИОСВ, РУГ, РВМС, Община Пловдив, Общинска полиция, БЛРС. След представяне и обсъждане на проблема от присъстващите беше приета Декларация за предотвратяване бракониерството, улова и търговията на диви птици.

Проверки срещу незаконния улов и продажба на диви видове
Проверките се осъществяват през есенно-зимния период, когато по традиция птиците се улавят с пелематни мрежи и се продават на откритите пазари. През този период доброволците на Зелени Балкани осъществяват ежеседмични проверки на откритите пазари в гр. Пловдив, както и проверки на пазарите в Асеновград и Раковски.

Информационна кампания
За дългосрочното и устойчиво решаване на проблема е необходимо с него да се запознаят широк кръг от граждани. Кампанията включва издаването на информационни материали, поставяне на информационни табели на местата, на които се продават диви видове, представяния пред ученици, работа с медиите. 

Теренни образователни акции
Усилията ни са насочени към превъзпитаване на младежи, извършващи незаконен улов и привличането им в природозащитни дейности. За целта младежите се включват в теренни акции за опръстеняване и наблюдение на птици. По този начин те имат възможност непосредствено да се докоснат до красотата на птиците , да натрупат ценни знания и умения и реално да допринесат за опазване на българската природа. Дейностите за опръстеняване на птици се ръководят от членове на Зелени Балкани, сътрудници на Българската орнитологична централа, при спазване на всички изисквания на Закона за биологичното разнообразие.

Резултати:
-  Сформирана е работна група в гр. Пловдив за решаването на проблема с незаконната търговия
-  Повишена е информираността и ангажираността на отговорните институции, които вече активно участват в решаването на проблема
-  Издадени и разпространени са плакат и стикери, флаери и тениски за незаконната търговия
-  Изработена е информационна табела
-  Осъществени са над 50 проверки, при които са конфискувани и пуснати на свобода над 400 пойни птици.