Новини

default

Никоя държавна институция не се ангажира да приложи Закона, по случая със снимането на филма „Непобедимите 2“ в Деветашката пещера

Първа снимка
29.11.2011
В отговор на получените сигнали от граждани и спелеолози от района на Ловеч и Плевен, в началото на месеца Зелени Балкани подадоха сигнал до МОСВ, РИОСВ Плевен, Административния съд и Районна прокуратура Плевен за извършваните на нарушения.

Какво и кои български институции НЕ се ангажираха с решаването на проблема до момента...

РИОСВ - Плевен
Както писахме в предходните си съобщения до медиите - самото съгласуване на дейностите от страна на РИОСВ е неоснователно, поради факта, че влиза в противоречие със Заповедта за обявяване на защитената територия.
Оставяйки настрана този факт, какво предприе РИОСВ...

В отговор на сигналите,  РИОСВ Плевен извърши проверка на 14.11.2011 г. по незаконното си съгласуване на филмовите дейности и констатира само изсичането на растителността на входа на пещерата, за което е била наложена санкция на Продукцията. Според РИОСВ, на тази дата не е имало други нарушения  - тежка техника не е влизала в пещерата, няма извършвано строителство, не са замърсявани водите в пещерата и няма безпокойство на прилепите – факти, които бяха документирани и доказани от заснетия от граждани снимков материал и проверката на Центъра за изследване и защита на прилепите.

Блокирането на достъпа до защитената територия от продукцията също беше подминато от РИОСВ, въпреки ясната забрана в чл.14 от ЗЗТ, подобно нещо да бъде извършвано от ”ползвател на територията".

След запознаване с документите за писменното съгласуване на действията от РИОСВ Плевен (предоставени ни в хода на съдебното производство), се установи, че с първоначалното си писмо от септември 2011 г., РИОСВ не е направила предписания за начина на провеждане на снимките и изграждането на всички съоръжения, както твърдеше Директора на РИОСВ (тоест, дори да забравим, че предписанието влиза  в противоречие със Заповедта за обявяване на защитената територия, РИОСВ не е спазила задълженията си по закона за стриктни предписания, като споменава само, че действията не трябва да са в тъмната част на пещерата - термин, съществуващ само в тълкуванията на инспекцията...).

На 16.11.2011 г., след разпространението на преслист по случая от Зелени Балкани и Центъра за изследване и защита на прилепите – БАН, и в резултат на последващия медиен отзвук, РИОСВ Плевен е допълнила съгласуването си, като е добавила текстове с конктертни предписания по всеки режим на защитената територия.
"Не разбираме защо при проверката си на терен РИОСВ "не забелязва" очевидните нарушения на режима на защитената територия и два дни по-късно допълва предписанието си с изискване тези неща да не се случват в пещерата",  споделя Добромир Добринов от Зелени Балкани.

Ясно става, че подобно действие е само прах в очите на обществото, тъй като на служителите на РИОСВ е ясно, че нямат право да издават каквито е да предписания, противоречащи на Заповедта за обявяване. Следователно, самото предписание е неоснователно и поправката му е направена единствено с цел да се демонстрира ангажираността на РИОСВ и осъществяването на контрол по дейностите.

МОСВ
Зелени Балкани подадоха искане до МОСВ по Закона за достъп до информация за предоставяне на документите за съгласуване строежа на моста край пещерата. Законовият 14-дневен срок за предоставяне на информацията изтече... Не е получена информацията, нито отказ за предоставянето й. Въпреки това, Зелени Балкани ще предприемат съответните законови мерки и ще обжалват съгласуването по събеден ред.

РДНСК
Към РДНСК гр. Ловеч е подаден сигнал за проверка, от която да се установи, дали мостът до пещерата има издадено разрешение за строеж по Закона за устройство на територията (ЗУТ) – до момента не е получен отговор на сигнала...

ПРОКУРАТУРА
До момента няма отговор и от Прокуратурата, която трябваше да се произнесе по спешност, преди да приключат дейностите в пещерата. Сигналът на Зелени Балкани първо беше препратен от Районна прокуратура гр. Плевен до Окръжна прокуратира гр. Ловеч. Въпреки всички снимки и данни, както и Доклада за въздействието върху прилепите от експерти от БАН, изпратени до Окръжна прокуратура, не са предприети стъпки за спиране на закононарушенията и противозаконното увреждане на защитената територия.

СЪД
Недоумение будят и действията на съдебната система. Подадената жалба от Зелени Балкани до Административния съд - Ловеч за спиране на неоснователни действия и бездействие на РИОСВ Плевен, беше препратена до Административния съд - Плевен, който я препрати обратно до съда в гр.Ловеч!!!
На 23.11.2011 г. Административният съд - Ловеч, изпрати жалбата пред Върховния Административен съд, за да реши, кой от двата съда - в гр. Ловеч или в гр. Плевен е компетентен да разгледа жалбата. Вследствие на това "прехвърляне на топката", може да се стигне до ситуация, при която, когато ВАС се произнесе кой е трябвало да разгледа жалбата, да се прекрати съдебното производство, защото снимките отдавна ще са свършили и действията и бездействието на РИОСВ Плевен вече няма да съществуват.
Решение на проблема е имало, защото Административен съд - Ловеч, при наличието и на "неоснователни действия" и "бездействие" от страна на РИОСВ Плевен е можел да раздели съдебните производства още в началото и всяко да бъде разгледано от съоответния административен съд.

След като, в крайна сметка, Административният съд в Плевен разгледа една от двете жалби  - за "неоснователно бездействие на РИОСВ Плевен", той постанови, че бездействие няма, защото РИОСВ изрично е разрешила снимките (независимо дали разрешението е законно или не - то не е "бездействие" ;).

Обжалване по нищожност и унищожаемост  на съгласуването на РИОСВ Плевен също е безпредметно,  защото когато съдът се прозинесе - след месеци, снимките отдавна ще са приключили.
..

Оказва се, че съдебната система се намира в невъзможност да осъществи съдебен конторол. Ако компетентен орган реши да не се съобрази със заповед от една машинописна страница, никой, както се оказва, не може да го спре.
Защо съществуват тогава изобщо защитени територии, след като отговорните за управлението им органи са готови да забравят задълженията си, подсигурени и с парите на данъкоплатците
?

"Стоят ли Непобедимите над българските закони?" попитахме с първия си преслист, а с този преслист всеки може да си отговори сам на този въпрос ;)

За допълнителна информация по случая и пердприетите законови действия:
Добромир Добринов - Зелени Балкани - моб. тел. 0884004667, е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org
 
Съгласувателно писмо на РИОСВ от 21.09.2011 91.28 KB (pdf) Свали
Съгласувателно писмо на РИОСВ от 16.11.2011 155.62 KB (pdf) Свали
Протокол от проверката на РИОСВ 410.79 KB (pdf) Свали
Административния съд в Ловеч препраща сигнал... 200.37 KB (pdf) Свали
Решение на Адимнистративния съд в Плевен 952.12 KB (pdf) Свали