Новини

Ново проучване разкрива степента на натравяне с олово при дивите лешояди

Ново проучване разкрива степента на натравяне с олово при дивите лешояди

03.12.2018
Новопубликувана статия на списание Science of the Total Environment обобщава данните от 62 световни научни статии изучаващи натравянето с олово при лешоядите и кондорите. Проучванията сочат, че излагането на оловно въздействие, основно при поглъщане на оловни муниции, представлява сериозна заплаха за лешоядните популации.

Заплахите от оловното отравяне
Проблемът с оловното отравяне от муниции, използвани от ловци на дивеч, често се пренебрегва, но е широкоразпространен и може да има ефект върху цялата популация. Статията представя данни за влиянието на оловното натравяне върху лешоядните популации.

При отстрелване, в трупа на животното засядат оловни фрагменти. Често ловците оставят трупа и вътрешностите на място, което може да доведе до поглъщане на оловни фрагменти, заседнали в трупа, от хранещите се с него лешояди.

Изследвания, насочени към проблема с оловното отравяне
При изготвяне на статията бе отбелязано, че по-голямата част от проучванията по темата (92%) са публикувани след 2001, което сочи, че проблема се изучава от сравнително неотдавна. Като 72% от статиите представят резултати от Северна Америка и Европа.13 от 23 вида лешояди и кондори са включени в изследванията, а 88% от статиите идентифицират индивиди с концентрация на оловото в проби от тъкани над допустимата граница на контаминация. Въпреки тези данни, отравянето с олово се счита за основна заплаха за само 8% (2/23) от лешоядните видове, категоризирани в Червения списък на IUCN (Международния съюз за защита на природата).

Влияние на оловното натравяне
Най-честия източник на натравяне с олово е поглъщането на оловни муниции при хранене с трупове на отстреляни животни. Авторите на статията препоръчват провеждането на стандартизирани проучвания за да се потвърди тази връзка и да се изготвят и приложат подходящи законови мерки за отстраняване на заплахата за лешоядните популации, както и популациите на други диви животни.

Ефекта на оловото върху здравословното състояние на лешоядните птици включва инхибиране на метаболитни функции и негативен ефект върху нервната, репродуктивната, имунната, уринарната и храносмилателната системи. Острото и хронично натравяне може да доведе до слабост, инхибиране на двигателната способност, парализа, инхибиране на дихателните функции, поведенчески аномалии, загуба на тегло, нарушения на имунната система и костната минералиация. Често, оловната токсикоза предизвиква смърт. Авторите посочват липсата на данни относно чувствителността на различните видове към натравянето с олово и подчертават нуждата от допълнителни проучвания на проблема на базата на стандартизирани методи и критерии.В последното изречение от заключителната част на статията се посочва сериозността на проблема и заплахата, която отравянето с олово представлява за лешоядните популации, както и спешната нужда от понататъшни изследвания в областта и предприемане на адекватни консервационни мерки:

„Съществува спешна нужда да се оцени ефекта на натравянето с олово върху лешоядните популации, тъй като то може да доведе до значително редуциране на популациите на някои видове. Вредата от оловото може да предизвика дълготрайно намаляване на популациите, което е трудно откриваемо и често необратимо и следователно изисква особено внимание.”

В защита на лешоядите

Разпознавайки заплахата, която натравянето с олово представлява, колегите ни от Фондацията за защита на лешоядите (VCF), заедно с други консервационни организации, работят в сътрудничество с местни правителства и представители на ловните дружинки за приемане на наредби и закони за минимизиране на заплахата.

При изготвянето на Мулти-видовия лешояден план за действие, глобален план за опазването на 15 вида лешояди, в което Фондацията за опазване на лешоядите взе участие, отравянето с олово се посочва като важен пробелм и се препоръчва забраната на употребата му. Освен че предизвиква токсикоза, авторите на проучването посочват, че някои от ефектите на оловното отравяне са сублетални, като намаляване на размножителните способности, както и негативно въздействие върху модела на движение на птиците, водещо до повишена опасност от летални сблъсъци с електропреносната мрежа.

В Европа са проведени няколко инициативи за намаляване на употребата на оловни муниции и промотиране на по-щадящи ловни методи. В Италианските Алпи употребата на оловни муниции е забранена в Националния парк „Стелвио” и провинция Сондрио. В Национален парк Хое Тауерн в Австрия, в Пиренеите, като част от консервационните проекти по LIFE GypConnect и GypHelp, в Национален парк Севен в Централния френски масив и в Горна Савоа се провеждат пилотни проекти за ловуване с без оловни муниции.

Добри новини идват и от Валенсия, където е забранена употребата на оловни муниции в две области в Maestrazgo (регион в източния край на Иберийските планини), важен ход за защита на лешоядите в региона, особено с оглед на наскоро освободените там птици, като част от стартиралия тази година проект за реинтродуциране на Брадатия лешояд в местността.

Източник: