Новини

Няма екологична катастрофа в Поморийско езеро!!!

Няма екологична катастрофа в Поморийско езеро!!!

26.10.2017
През месец май тази година, Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ) изпрати сигнал до МОСВ и разпространи информация за регистрирана „…екологична катастрофа в Поморийско езеро – навлизане на буйна речна растителност характерна за река Тунджа чрез създаденото островно местообитание за птици, която завладява територии в Поморийско езеро и е заплаха за уникалната поморийска кал и може да привлече животински видове, характерни за поречието на река Тунджа“.

Припомняме, че островното местообитание за птици беше създадено в периода 2012 – 2013 г. на основание Споразумение за партньорство между МОСВ и СНЦ „Зелени Балкани“, целящо подобряване условията за гнездене на редки видове водолюбиви птици в комплекса от защитени територии на Поморийско езеро. Финансирането беше осигурено от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, а изпълнението беше извършено съгласно одобрен технически проект, базиран на успешни международни практики. Ангажимент на Сдружение „Зелени Балкани“ беше да осигури поддръжка на местообитанието и оптимални условия за гнездене на птиците, чрез периодично премахване на част от растителността върху острова. Тези дейности бяха извършвани ежегодно през месец септември след съгласуване с МОСВ и РИОСВ – Бургас.

В периода 6 - 10 септември 2017 г. отново бяха проведени поддържащи дейности, като беше осъществен и контрол от експерти на РИОСВ – Бургас. Във връзка с подадения сигнал от НАБЧ бяха събрани екземпляри от растителните видове, които се срещат върху островното местообитание. Назначена беше експертиза и събраните растения бяха предадени на специалисти ботаници от Биологически факултет на Софийски Университет и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, за да определят видовете растения и типичните за тях местообитания. Заключението от ботаническата експертиза е, че „установените таксони и растителни съобщества са характерни и често срещани на територията на Поморийско езеро“.

В края на месец септември, в отговор на подадения сигнал от НАБЧ, беше извършена и проверка от ГД „ОПОС“ към МОСВ, съвместно с РИОСВ – Бургас и участието на представители от „Зелени Балкани“.  Заключенията от проведената проверка са, че в Поморийско езеро няма екологична катастрофа. Островното местообитание е устойчиво и конструктивно стабилно, като изпълнява благоприятна роля за гнезденето на редки и защитени видове птици. Становището от РИОСВ – Бургас е, че СНЦ „Зелени Балкани“ изпълнява ангажимента си към сключеното споразумение за партньорство с МОСВ за безвъзмездно поддържане на местата за гнездене в Поморийско езеро.

След проведената проверка и съответните експертизи, стана ясно, че твърденията, разпространявани от НАБЧ не се припокриват с действителността и не са подкрепени от факти! Обществеността може да си отдъхне от създаденото напрежение във връзка с екологичното състояние на Поморийско езеро.

Ботаническата експертиза може да видите по-долу.

За контакти:
Димитър Попов: тел: 0885 108712, ел. поща: dpopov@greenbalkans.org

 
 
Ботаническа експертиза 3 Mb (pdf) свали
Доклад от проверка на ГД "ОПОС" на МОСВ 3 Mb (pdf) свали