Становища

default

ОТВОРЕНО ПИСМО

01.12.2015
Уважаеми журналисти, уважаеми граждани,

През последните години неправителственият, природозащитен сектор стана обект на масирана кампания за „черен пиар“, в опит да се дискредитират гражданските природозащитни  организации. Целта е да им бъде отнет добрия имидж пред обществото, да бъдат накърнени техните общественозначими каузи, да се омаловажи значимостта на тяхната работа и успехи.

Тези атаки са пряко следствие от активността на неправитествения сектор за опазване на едни от най-ценните природни места в България – Черноморското крайбрежие, националните и природните паркове, горите. Съхраняването на тези обекти е от ОБЩОНАЦИОНАЛЕН интерес и трява да бъде гарантирано безусловно, независимо от личните интереси на отделни бизнесмени, инвеститори, политици, дори на отделните региони.

Липсата на безпристрастен арбитър (в лицето на МОСВ, съдебната власт, държавните институции), който да гарантира категорично спазването на законите, насочи атаките на сенчестите инвеститори пряко към гражданските организации, които бяха поставени в позиция да отстояват националните интереси и спазването на законите.

Предвид факта, че средите на "сенчестия бизнес" притежават значителен потенциал за въздействие – чрез притежаваните от тях медии, платени публикации, осъществяване на натиск върху институции, съдебна система и други, подобни атаки могат сериозно да накърнят дейността на граждантския сектор. Това по същество е МНОГО СЕРИОЗЕН удар по всеки един гражданин на страната, тъй като се отнемат негови конституционни права – на гражданска позиция и на съхранена природна среда.

В тази връзка Зелени Балкани, ЗАЯВЯВАТ:

- Опазването на природата в обществен интерес е върховен приоритет за нашата организация и ще водим битката за нея, независимо от атаките на засегнати представители на политическия и бизнес-елит.

- Медийни манипулации са твърденията, че има "битка" на еколозите със ски-спорта. Всички кампании на природозащитните са насочени към спазване на природозащитното законодателство и опазване на защитените територии, представляващи едва 4% от територията на страната!

- Привличането и използването на средства от гражданските организации няма нищо общо с усвояването на средства в частния сектор. Тези средства се използват в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА и не водят до облагодателстване на свързани лица.

- Разходването на всички средства в обществения сектор става под СТРОГ КОНТРОЛ на донорите, при ясна отчетност за всеки изразходван лев, а доказателства за това са налични в публичнодостъпни източници на информация.

- Средствата от еврофондове, определени за околна среда, НЕ могат да се пренасочат към здравеопазване и други цели. Ако България не предложи качествени проекти за опазване на биоразнообразието, то те ще бъдат използвани отново за биоразнообразие,   но в други европейски страни. България има интерес да бъдат използвани максимален брой средства, в полза на обществения интерес. В този смисъл е от изключително значение, както Неправителствени организации, така и държавни институции да изготвят качествени проектопредложения, които да получават признание и финансиране на европейско ниво.

- Природозащитните проекти целят не само опазване на природозащитното наследство на страната. Те също така инвестират средства и човешки ресурси в слаборазвити райони на страната, осигуряват работни места и алтернативен поминък, подкрепят местни фермери, земеделци и производители, развиват еко-туризъм и укрепват местните институции. Данъците и осигуровките от привлечените европейски стредства постъпват в държавния бюджет.

- Внушенията, че използването на европейски средства за опазване на българската природа е в ущърб на обществото, накърняват националния ни интерес. Привличането на тези средства Е в интерес на  държавата ни!

- Използването на манипулативни похвати от тези представителите на бизнеса, които имат частни интереси в унищожаването на природното наследство на страната, води до негативен имидж на целия сектор сред гражданството. То рефлектира негативно и върху други представители на бизнеса, които работят при спазване на националното законодателство.

В заключение, Зелени Балкани призовават обективната българска журналистика, гражданите и институциите да заемат активна позиция по посочените проблеми, с което да гарантират съхраняването на гражднаските права в страната ни.

Опровержения на публикации с „черен пиар“, насочени към Зелени Балкани могат да бъдат намерени на раздела СТАНОВИЩА на сайта на организацията. Тези публикации НЕ БЯХА ПУБЛИКУВАНИ, въпреки поисканото от нас „право на отговор“...