Становища

default

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министър Председателя на Република България - 1.02.2007

01.02.2007

До
г-н Сергей Станишев
Председател на Министерски съвет
г-н Георги Пирински
Председател на Народното събрание

С копие до
г-н Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите
г-н Нихат Кабил
Министър на земеделието и горите
г-н Борис Велчев
Главен прокурор на Република България

 


ОТВОРЕНО ПИСМО от Коалиция "За да остане природа в България"

 

Уважаеми господа,

През последните два месеца сме разочаровани от действията, които предприемат, или по-скоро не предприемат, законодателната, изпълнителната и съдебна власт по отношение опазването на българската природа и изграждането на националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Примери за това са продължаващото разпродаване на защитената местност Камчийски пясъци, застрояването на защитените територии, толерирането на нарушители на териториално-устройствените, екологичните и природозащитни закони.

Разочаровани сме от факта, че управляващите чрез действията на част от областните управители и политическите си представители в местната власт се противопоставят на политиката на държавата за изпълнение на ангажиментите на Република България по приемането ни в Европейския съюз и по специално по изграждането на националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Типичен пример от последните дни е изораването на естествените пасища и ливади в община Кочериново, инициирано от местната общинска администрация и заснето и излъчено от bTV. Това действие е в нарушение на член 8 ал.б от приложение III от Присъединителния договор на България и Румъния, член 31 от Закона за биологичното разнообразие и член 93 от Закона за опазване на околната среда.

С настоящото писмо искаме да Ви информираме, че ние повече не желаем да толерираме или премълчаваме подобни нарушения, водещи до унищожаване на българската природа с криворазбраната идея за запазване на националното достойнство. В този смисъл смятаме занапред да се придържаме към политиката за нулева толерантност към нарушенията, независимо от техните значимост или извършители.

Смятаме да Ви информираме за всяко установено от нас нарушение, да изчакваме минималният срок за Ваша реакция, определен от Административно-процесуалния кодекс и при липса на необходимите адекватни действия от страна на всички компетентни органи да се обръщаме пряко към европейските институции за съдействие.

Като се надяваме за бъдещи общи действия за опазване на родното природно наследство.


С уважение,


Александър Дуцов,
Председател на СДП БАЛКАНИ,
Ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ап. 67, ет.2, ап.3, 963 1470, office@balkani.org

София, 1 февруари 2007 г.


От името на Коалиция от НПО, обединени в кампанията „За да остане природа в България”
Българско дружество за защита на птиците
Сдружение „За Земята”
Българска фондация “Биоразнообразие”
Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ
Българско дружество по фитоценология – 2001
Блулинк информационна мрежа
WWF Дунавско – Карпатска програма България
Информационен и учебен център по екология
СНЦ “Зелени Балкани”
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Сдружение “Агролинк”
Сдружение Природа Назаем
Асоциация на парковете в България
Българска асоциация за алтернативен туризъм