Проекти

default

Обществена кампания в защита на крайречните гори

Период: 01.07.2007 – 31.11.2007г.

Финансираща организация: Българска фондация “Биоразнообразие“.

Дейности: Теренни проверки по сигнали за незаконно почистване на реки в предложените НАТУРА зони и събиране на доказателства и данни за нарушения. Водене на преписка с институции и своевременно информиране на обществеността. Кампания за спазване на Закона за биологичното разнообразие
 по отношение на предложените НАТУРА зони и спиране на прочистването на реките в Родопите.

Резултати: Проведената общонационална кампания спря намерението за изсичане на всички български реки в техните извори. Спасени бяха стотици извори и вододайни зони от ерозия и увреждане.