Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

17.06.2018

О Б Я В А

Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” на 17 юни 2018 година (неделя) от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски“ 66.
 
При следния дневен ред:
 
т.1.Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2017 г.;
т.2.Приемане на финансовия отчет за 2017 г. на Сдружението;
т.3.Приемане на оперативeн бюджет за 2018 г. на Сдружението;
т.4. Освобождаване на Управителния съвет
т.5. Прием на нов Управителен съвет
т.6. Приемане на предложения за промени в Устава на Сдружението;
т.7.Други.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Председател на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"
моб. тел.0887574699
e-mail: etilova@greenbalkans.org