Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

12.05.2019
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 09.04.2019 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на
12-ти май (неделя) 2019 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски“ 66.
 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2018 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2018 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативен бюджет за 2019 г. на Сдружението;
4. Обсъждане и кандидатстване за членство в Rewilding Europe;
5. Други.За допълнителна информация:
Елена Стоева - тел.: 0887574699