Книги, публикации, сборници

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Документи за политика и управление, 2002г.

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Документи за политика и управление, 2002г.

Сборникът e съставен от Зелени Балкани и се издава с финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС, в рамките на проект за подкрепа реформите на природозащитното законодателство в България.
Включва пълните текстове на най-важните национални и международни стратегии, планове и документи определящи политиката за опазване и устойчиво управление на биологичното и ландшафтно разнообразие.
Целта на сборника е да подпомогне изграждането на капацитети за консервационен мениджмънт и насърчи интеграцията на опазването и устойчивото развитие в междусекторните планове.
Изданието е предназначено за политици, държавни служители и експерти, специалисти в областта на природозащитата, научните работници, неправителствени организации и всички, които се интересуват от опазване и изучаване на дивата природа.

ISBN 954-90201-
Език - Български и английски
Размер 160/230мм
Мека корица
344 страници