Книги, публикации, сборници

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Интерпретационен наръчник на хабитатите  в Европейския съюз, 2002 г.

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Интерпретационен наръчник на хабитатите в Европейския съюз, 2002 г.

Наръчникът се превежда и издава за първи път в България, с цел да подпомогне прилагането на новия закон за биологичното разнообразие, изграждането на НАТУРА 2000 в България и Националната екологична мрежа.
Интерпретационният наръчник на хабитатите в Европейския съюз EUR 15/2 е научен справочен документ, описващ типовете хабитати на ЕС, включени в Приложение І на Директива 92/43 на ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Изданието е предназначено за специалисти в областта на природозащитата, държавните служители, научните работници, неправителствени организации и всички, които се интересуват от опазване и изучаване на дивата природа.
Издава се в рамките на проект за подпомагане на реформата в природозащитното законодателство в България, финансиран от Програма ФАР АКСЕС.

Отпечатано в България - 2002г.
ISBN 954-90201-5-0
Език - Английски
Размер 160/230мм
Мека корица