Опазване на местообитания

default

Опазване на гори

Българската гора е прочута още от Античността и Средновековието, когато "Велика българска гора" (Magna silva bulgarica). Тя се е разпростирала от Черно море до Адриатика и от Дунав до Родопите. 
Понастоящем горите в България заемат близо 30% от територията на страната и са най-значимият национален ресурс за страната. Освен огромно значение за биоразнообразието, горите са източник на важни икономически ползи за страната и хората. Половината от населението на България е пряко зависимо от горите и горските ресурси като източник на доходи, питейни води и дървесина за отопление. Състоянието на българските гори пряко влияе върху климата и водните запаси и на съседните балкански държави и определя качеството на живот на осем милиона българи и над петнадесет милиона жители на Балканите.

Днес този стратегически ресурс e подложен на безогледно унищожение. 
България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. Всеки ден в България се изсича гора с площ от 100 футболни игрища. От 1992г. до 2005г. площта на равнинните гори е намаляла с приблизително 15 %! Само за последните 15 години около 80% от крайречните и равнинните гори в страната са унищожени. Само за периода 1999 – 2001 година са опожарени стотици хиляди хектара горски площи.

Над два милиона и половина кубични метра дървесина се изсича незаконно всяка година, според експертите на WWF.
Унищожаването на българската гора е сред най-значимите екологични проблеми.
Загубите за държавния бюджет и за обществото са десетки милиони лева всяка година, без да се отчитат загубите за природата. Тези загуби са необратими!

Недалновидно стопанисване, незаконни сeчи и корупция в системата на горите са сред основните причини за унищожаването на Българската гора.


Нашата работа е насочена към:

• Подобряване на законодателството и нормативната база, свързана с управлението и стопанисването на горите;
• Участие в процеса по формиране на новата горска политика. Подобряване на горския мениджмънт – възприемането на устойчив модел за развитие на горите и многофункционално горско стопанство;
• Участие в изготвянето на стратегически документи за опазване и управление на горите;
• Разширяване на мрежата от защитени територии и националната екологична мрежа;
• Възстановяване на заливните гори по дунавските острови;
• Повишаване капацитета на горските служители за опазване на биологичното разнообразие;
• Акции и кампании за гасене на горски пожари, залесяване и възстановяване на гори;
• Изграждане на партньорства с държавните институции;
• Привличане на финансови средства и ресурси от национални и международни институции за опазване и устойчиво управление на горите;
• Участие в контрола и борбата с бракониерствата и нарушенията в горите. Разследване на случаи на бракониерски прояви и корупция в системата на горите;
• Изграждане на Доброволна мрежа за охрана на горите на територията на цялата страна;
• Информационни кампании за значимостта и заплахите за Българската гора;
• Подпомагане развитието на системата за сертифициране на дървесина.


Дейности и резултати

За периода 1988-2008 г. Зелени Балкани провеждат над 100 акции в защита на гори и горски местообитания. Освен еднократни акции са проведени и осем национални публични кампании, по-важните резултати от които са:

• В началото на 1990 г. - национална протестна кампания за защита на така наречените затворени територии. Това са територии, които по време на тоталитарния режим бяха изолирани и поради тази причина имаха висока консервационна стойност. Като част от кампанията беше организирана масова подписка, на която бяха събрани 6000 подписа. Сдружението организира масови протести пред Министерството на околната среда и парламента. В резултат от обществения натиск министърът на околната среда издаде постановление за решаване на проблема.

• 1996-1997 г. – кампании за подкрепа на новото горско законодателство. Зелени Балкани са организирали две пресконференции и две национални работни маси, на които бяха систематизирани нови консервационни предложения към българския Закон за горите. 10 от предложенията бяха подкрепени от парламента. За съжаление много ключови предложения като ограничения на ползванията на алувиалните и крайречни гори не бяха приети.

• 1996-2000 г. – национална протестна кампания за защита на заливните гори. По време на кампанията бяха публикувани 40 статии и интервюта в масмедиите, бяха изпратени две декларации до парламента и правителството, заведени бяха две съдебни дела. Проведени бяха демонстрации и беше организирана обществена подписка, която беше подкрепена от 3000 граждани и 100 юридически лица. Кампанията постигна частичен успех. По поречието на река Марица бяха спасени ценни горски местообитания.

• През 2000 г. Управителния съвет на Зелени Балкани взе решение за организиране на публична кампания за подкрепа и популяризиране на независимата система за горска сертификация и устойчиво управление FCS. Като част от кампанията са проведени няколко публични представяния на предимствата от въвеждане на FCS пред частни собственици на гори. Основните дейности по тази кампания са предстоящи.

• 1996-2003 г. – национална кампания за борба с бракониерството. Несъвършенството в подзаконовата нормативна база и неефективна горска политика предизвикаха масово бракониерство и унищожаване на гори. Зелени Балкани се утвърди като национален обществен застъпник на гражданите, които сигнализират за престъпления и кражби в горския сектор. Дружеството изгради Доброволната система за охрана на горите, благодарение на която само за периода 2002-2005 г. са получени и обработени над 300 сигнала за незаконни сечи. Част от сигналите за нарушения в особено големи размери са предадени на прокуратурата.

• През 2004 г. Зелени Балкани поставя началото на Коалиция за борба с корупцията, в която влизат За Земята, Еко Рила и Био - Б – Борино.

• 2005 – 2008г. За последните 3 години екипът ни получи, провери и обработи над 300 сигнала от граждани за нарушения на горското и природозащитното законодателство (Своге, Кърджали, Борино, Пловдив, Чирпан, Ивайловград, Старозагорски минерални бани, Оризаре, Дъбрава, Раднево, Стара Загора, Крумовград, Казанлък, резерват Селистар, Банско, Самоков, Панагюрище, Триград, Поморие и др.). Изминати бяха десетки хиляди километри из различни кътчета на страната и бяха проведени десетки срещи със стотици хора. Събрани беше хиляди страници документи, експертни становища, писма и преписки с различни държавни институции. 
- Извършени са над 100 вътрешни проверки на екипа и десетки съвместни проверки със представители на НУГ и РУГ.
- Подадени са 50 преписки до Прокуратурата ( в това число до Главния Прокурор на Република България, Върховна Касационна Прокуратура, Окръжна прокуратура - Пазарджик, Смолян, Пловдив и Кърджали и Районна Прокуратура Пловдив).
- Образувани са 10 Наказателни производства и 1 нарушител е осъден.
- Върховна Касационна Прокуратура назначи проверки за 12 некоректно приватизирани горски фирми за периода 1998 – 2001 г. (Дружествата “Средна гора” ЕАД, “Горопром” ЕАД, “Привабел” ЕАД, “Рожен” ЕАД, “Персенк” ЕАД, “Добруджанска гора” ЕАД “Леспром” ЕАД, “Парангалица” ЕАД, “Перивол” ЕАД, “Аида лес” ЕАД, “Доспат лес” ЕАД, “Елина” ЕАД)
- Наложени са 25 административни наказания и 9 горски служители са уволнени.
- По сигналите на Зелени Балкани са съставени 54 акта за бракониерство и нарушения на горското и природозащитното законодателство.
- Обучени са 40 сътрудници на доброволната система за охрана на горите.
- Инициирано е създаването на Коалиция за спасяването на тракийското поле (включваща граждани, НПО и кметове от 6 населени места и 2 общини за противодействие срещу корупционни практики в МОСВ при отдаване на концесии за инертни материали)
- Подпомогнати са действията на други НПО и инициативни комитети работещи по темата. (Сдружение “За Земята”, “Еко Рила”, “Био–Б Еко” Борино, “Тетида” и др.)
- Участие в национални и регионални съвети и работни групи към МЗГ (Националния консултативен съвет по охрана на горите, Регионалните консултативни съвети – Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Хасково, Националната работна група за формиране на новата политика в горския сектор и др. )
- Проведени са редица пресконференции по темата (екипът е участвал и в предавания на различни електронни медии.)
- С подкрепата и съдействието на различни държавни институции и медиите са разкрити нарушения за стотици хиляди лева.
- Издадени са три плаката за популяризиране действието на доброволната система за охрана на горите, дипляни и други рекламни материали
- Издаден е Сборник “Документи за управление и политика” (предназначен за държавни и местни институции работещи в сферата на горите и опазването на природата).
- Изготвен е филм “Българската гора – настояще, но дали с бъдеще?”

Как да помогна?
- като подавате сигнали за констатирани случаи на бракониерство или закононарушения в горите;
- като станете част от Доброволната система за охрана на горите и съдействате за разследването на тези закононарушения;
- като популяризирате значимостта на Българската гора и заплахите за нея;
- като организирате или участвате в информационни и залесителни кампании;
- като ползвате продукти от сертифицирана дървесина и рециклирате хартиените отпадъци.

Дейностите ни за опазване на горите са подкрепени от: USAID/DPК Consulting, Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България, Програма PHARE ACCESS, Фондация ЕкоОбщност.

Повече информация за българската гора, заплахите и работата за опазването и може да намерите на страницата на Коалиция за борба с корупцията в горите.