Опазване на местообитания

Eдин от основните подходи за „защитата” на биологичното разнообразие и на застрашените видове е опазването и възстановяването на местообитанията.

Чрез консервационни дейности, насочени към опазването на местообитания се постига многостранен ефект – допринася се както за опазването на „обекта на защита”, така и на много други видове и на биоразнообразието като цяла.
В същото време подобряването на състоянието на естествените местообитания има неотразим екологичен ефект, подобряват се рекреационните и други функции на местообитанията. Положителен ефект има и по отношение на чистотата на въздуха и водите, възможностите за развитие на туризъм и устойчивото развитие. И не на последно място - подобрява се състоянието на околната среда и качеството на живот в България като цяло.
Реално всички проекти, свързани с опазване на видове имат и елемент на опазване на местообитанията.

Нашата работа
Зелени Балкани работи за опазване на различни типове хабитати/местообитания. 
До момента организацията е осъществила близо 70 проекта, фокусирани върху опазването на местообитанията или съдържащи такива дейности. 
Условно тук дейностите ни за опазване на местообитанията са разделени на гори и планини, влажни зони.

Опазване на гори

Поради недалновидна правителствена политика през периода 1992-2002 г. от 12 до 15 % от българската гора беше унищожена. България е една от малкото страни от Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. В някои райони, например в поречията на реките, бяха унищожени 80 % от горските площи през последните 15 години.
Според Зелени Балкани унищожаването на българската гора в следствие на недалновидна политика и бракониерство е най-значимия екологичен проблем на България.
Повече за работата ни за горите

Прочети повече ...

Опазване на влажни зони

Влажните зони са „люлката на живота” – екосистеми с неоценимо биоразнообразие без които животът на Земята би бил невъзможен. 
През последните столетия над 90% от естествените влажни зони в България (блата, езера и пр.) са били унищожени. 
Повече за конкретните влажни зони, за които работим

Прочети повече ...

НАТУРА 2000

Зелени Балкани изиграха ролята на координатор при определяне изграждане на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в частта и за местообитанията.
Повече за НАТУРА 2000, проекта, както и пълната информация за защитените зони за местообитанията можете да научитеТУК.

Резултати

- изготвени са предложения за близо 30 нови защитени територии, обявени за защитени територии са нощувки на малък корморан и чаплови колонии във вътрешността на страната, консервационно значими обекти по река Дунав и пр.
- в резултата на четири-годишни проучвания под ръководството на Зелени Балкани и с участието на други НПО е изградена частта от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по отношение на местообитанията /идентифицирани са 225 pSCI, с обща площ близо 30% от територията на страната/. Документацията за тях е внесена в Европейската комисия и Националната служба за защита на природата/
- осъществяват се дългодишни консервационни програми за възстановяване на Поморийско езеро, блатото Калимок – Бръшлян и др.
- успешно са реализирани над 70 проекта с благоприятно въздействие върху различни местообитания.
- организацията участва дейно в разработването на стратегически документи като Националната стратегия за биологичното разнообразие, а в партньорство с WWF и Правителството разработи Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови. 
- Организацията е автор на Декларация за опазване на биологичното разнообразие в басейна на р. Марица и изграждане на трансграничен биокоридор и Декларацията за защита на заливните и крайречни гори.
- 10 члена разработени от експерти на Зелени Балкани са приети като част от българското горско и природозащитно законодателство, отнасящи се до опазването на горите, благодарение на публичните кампании и протестните на Зелени Балкани са променени два правителствени нормативни акта, отнасящи се до съдбата на горски екосистеми с високо консервационно значение.
- Изработена е международна програма за заливните гори и влажни зони по поречието на р. Марица. Спасени от изсичане са заливни гори в поречието на р. Марица със високо консервационно значение.
- Осъществени са 10 публични кампании с национално значение, в защита на ключови влажни зони и екосистеми, застрашени от неприродосъобразна правителствена политика.
- Осъществени са над 300 разследвания на подадени сигнали за бракониерство и корупция в системата на горите. Спасени от изсичане са десетки хиляди декара гори.
- WWF-Дунавско-Карпатска програма и Зелени Балкани първи популяризираха и стимулираха националните дискусии по въвеждане на независимата система за горска сертификация и устойчиво управление FCS.
- Като резултат от различни консервационни проекти на Зелени Балкани са изработени различни по ранг концепции и препоръки за ефективно горско управление на територии с високо консервационно значение – Врачански балкан, Западни Родопи и Странджа.

Как да помогна?
- като участвате пряко в доброволческите ни дейности за опазване и възстановяване на местообитания
- като разпространявате информационните ни материали за опазване на местообитанията и участвате в информационните ни кампании
- като предоставите финансови средства за работата ни в тази насока
- като изразите подкрепата си за тази наша дейност, като станете член-симпатизант на организацията или като лобирате за дейността на организацията

Дейностите на Зелени Балкани за опазване на местообитанията, гори и влажни зони се осъществяват с финансовата подкрепа на: 
EURONATURE –EECONET Acton Fund, ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), Демократичната комисия към посолството на САЩ, Световна банка, USAID/DPK Consulting, EURONATUR  и др.