Проекти

Опазване на световно застрашения вид - царски орел в България

Период: 2004-2005 г.

Финансираща организация: People’s Trust for Endangered Species (PTES)

Дейности:
- Постоянни наблюдения и охрана през размножителния сезон на четири целеви гнезда. Избраните гнезда са със значителен гнездови успех през последните години, който същевременно са потенциално застрашени от различни заплахи.
- Изкуствено подхранване за повишаване на гнездовия успех, чрез изкуствено подхранване на гнездящите двойки.
- Проследяване на гнездовия успех и състоянието на популацията на царския орел в България. Освен постоянните наблюдения на целевите гнезда, се извършва и редовен мониторинг на останалите известни гнезда на вида.
- Дейности за подобряване на гнездови местообитания
- подобряване на екологично образование и обществена информираност

Резултати:
Редовно наблюдение и охрана през размножителния сезон е осъществено на 4 гнезда. В наблюдението участват общо 19 доброволеца на Зелени Балкани, положили общо 143 дни доброволен труд. Четирите наблюдавани двойки излюпват и отглеждат успешно общо 9 малки при среден гнездови успех 2,25 малки на двойки, за сравнение през изминалите години за двойки които не са охранявани гнездовия успех е около 1,1 малки. Вероятно високия гнездови успех е в резултат и на изкуственото подхранване на целевите двойки с месо от домашни животни. Спасен е млад царски орел изоставени в гнездото от родителите си след излитането на първите две малки. Бе ставащата птица е настанена в Спасителния център на Зелени Балкани
През размножителния сезон е осъществено е наблюдение на общо 14 известни гнездящи двойки, от който загнездват едва 11, останалите 3 двойки по различни причини не загнездват. Гнездовия успех на загнезделите двойки през 2005 е средно в страната 1,72 отгледани малки от двойка. Излюпените малки са 20, а 19 са излетели успешно от гнездата си. За осигуряване на подходящи за гнездене дървета са залесени над 70 фиданки черна топола. В акцията участват 20 доброволци на Зелени Балкани и директора на ДЛ Свиленград. За подобряване на обществената информираност и повишаване на обществената съпричастност към опазването на царския орел са проведени серия срещи с местни структури и институции имащи отношение към опазването на вида. – Регионална Инспекция по Околна Среда и Води (РИОСВ), Държавно лесничейство (ДЛ), Общинска администрация, местни хора и Гранична полиция. Представени се целите на проекта и непосредствените заплахи за царския орел. На работна среща в присъствието на експерти по биологичното разнообразие от всичките 16 РИОСВ от цялата страна е представена дългосрочната програма на Зелени Балкани за опазването на Царския орел и партньорството на организацията с PTES за изпълнението на настоящия проект.