Опазване на видовете

Опазването на редки и застрашени от изчезване видове е сред основните приоритети на Зелени Балкани.
Работата ни е насочена към:преки консервационни дейности за опазване на видовете; 
ограничаване на лимитиращите фактори, водещи до изчезването или намаляването на популациите на видовете;

  • опазване на местообитанията на видовете; 
  • провеждане на мониторинг за състоянието на популациите на редки видове; 
  • разработване на Планове и Стратегии за опазване на видовете; 
  • подобряване на законодателството, свързано с опазването на видовете; 
  • създаване на капацитети за опазване и изследване на биоразнообразието; 
  • подпомагане осъществяването на контрол от страна на отговорните институции върху заплахите за видовете, свързани със закононарушения; 
  • образователни и информационни дейности, насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряването на подкрепа за природозащитните дейности. 

Приоритет в работата ни е опазването на редките видове птици. Това е свързано с факта, че голяма част от застрашените видове са именно птици, както и че голяма част от специалистите в организацията са орнитолози. В тази връзка, организацията осъществява дългосрочни консервационни програми за следните видове:

Царски орел

Широко разпространен в миналото, днес царският орел е застрашен от изчезване... Упоритата работа през последните години дава надежда за спасяването на вида. Научете повече за царския орел и дейностите ни за опазването му...

Прочети повече ...

Ловен сокол

Ловният сокол (Falco cherrug) е най-едрият сокол, който се среща у нас. Широкоразпространен в миналото, той изчезва напълно като гнездящ вид в средата на 20 век. Научете повече за робатата ни за опазване на вида...

Прочети повече ...

Малък корморан

Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е включен в Червения списък на IUCN (Световния фонд за защита на природата). По време на зимния период близо 20 % от европейската популация на вида зимува в нашата страна. Как се опитваме да опазим тези птици - прочетете повече...

Прочети повече ...

Чапли

унищожаването на местообитанията на чаплите и влажните зони застрашават 9-те вида чапли, срещащи се в страната. Научете повече за чаплите и нашите дейности

Прочети повече ...

Бял щъркел

Белият щъркел е един от видовете, които са „близо до сърцето на хората”. Въпреки това и той се нуждае от мерки за опазването му. Научете за нашата работа...

Прочети повече ...

Риби

Освен птиците, застрашени видове има и сред рибите. Повече за работата ни за опазване на застрашени видове риби...

Прочети повече ...

Прилепи

прилепите са бозайници с ключово място в екосистемите. Въпреки това популациите на много видове намаляват или са застрашени. За работата ни за прилепите и за видовете, които се срещат в България

Прочети повече ...

Видра

рядък вид с неотразимо обаяние, който бързо печели симпатиите на хората. За съжаление това не пречи, той да е застрашен от негативното човешко влияние. Повече за приноса ни за опазването на този вид, както и за самия него 

Прочети повече ...