Опазване на местообитания

default

Опазване на влажни зони

Влажните зони (езера, блата, реки и др.) са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята, съхраняващи уникално биоразнообразие. 
В същото време, те са източник на незаменими ресурси, осигуряващи препитанието на милиони хора. 
Въпреки това, те са и едно от най-застрашените местообитания на планетата. В България например за последния век и половина са унищожени близо 90% от естествените влажни зони.

Опазването, възстановяването и устойчивото управление на влажните зони е приоритетно направление в работата ни.

Работата на Зелени Балкани е насочена към:
- подобряване на националното законодателството и политиките, свързани с управлението на влажните зони;
- контрол върху спазването на международните ангажименти на страната ни за опазване на влажните зони;
- проучване биоразнообразието и значимостта на влажните зони;
- мониторинг на заплахите и степента на човешко въздействие върху влажните зони;
- консервационни програми за опазване на видове и хабитати, свързани с влажните зони (заливни гори, водолюбиви птици и прочие);
- възстановяване на влажни зони;
- разширяване на мрежата от защитени територии, съхраняващи влажни зони от национално и международно значение;
- включване на най-значимите влажни зони в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000;
- превенция и борба с браконирството във влажните зони и отстрелването на редки видове;
- закупуване на територии с международно природозащитно значение, с цел осигуряването на интегриран подход за тяхното дългосрочно опазване и управление;
- информационни кампании и издания, целящи привличане на общестевното внимание към проблемите с опазването на влажните зони.

Дейности и резултати:
 • В партньорство и с финансовата подкрепа на WWF-International, Глобалния екологичен фонд (GEF)/Световна Банка, UNDP, WWF-Австрия, WWF-Гърция, WWF–Дания, EURONATURE, Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа и други са осъществени 22 проекта, насочени към опазването на влажните зони;
 • Зелени Балкани в партньроство с WWF-Австрия инициира дейностите в България по най-голямата трансгранична инициатива за възстановяване на влажни зони в Европа - Програмата "Зелен коридор Долен Дунав”;
 • Зелени Балкани разработи Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори по българските Дунавски острови. В съавторство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите, Зелени Балкани разработи и План за действие за възстановяване на естествените заливни гори на Българските Дунавските острови;
 • Организацията осъществи Програма за възстановяване на крайдунавските блата Калимок и Кайкуша. С подкрепата на EURONATUR са закупуване на 640 ха земи и влажни зони в района на Калимок (българско дунавско крайбрежие) с цел опазване на хабитатите на белооката потапница; През 1999 г. е иницииран проект на Световна Банка/ GEF в размер на12 мил. долара  за консервация и възстановяване на влажните зони Калимок и Белене;
 • По предложение на Зелени Балкани са обявени над 15 нови защитени територии в района на Дунав, Горнотракийската низина и Черноморието за опазване на влажните зони и тяхното биоразнообразие. 
 • Обявени са 7 защитени територии на река Дунав, сред които Природен прак Персина (на о-в Белене) с площ над 22 000ха - първата защитена територия, обявена по предложение на НПО. 
 • Обявени са 5 защитени територии по поречието на р. Марица за опазване на крайречните хабитати, колонии на чапли и нощувки на малък корморан;
 • В рамките на последните три години експерти на Зелени Балкани участват в полевите проучвания за идентифициране на потенциални места за включване в международната мрежа Натура 2000. Само за 2004 г. полевите екипи инвентаризираха и подготвиха документите на 85 влажни зони, с обща площ от 63 208 ха, 63 от които са  микроязовири в Тракия. В допълнение на това бяха проучени 40 поречия на реки в Родопите, в рамките на проект Родопи финансиран от GEF/UNDP;
 • Организацията осъществява програма за опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на Поморийско езеро. 
 • По предложение на Зелени Балкани и други НПО, Бюрото на Конвенцията за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция, обяви през 2002 г. Поморийско езеро за Рамсарски обект и го включи в Списъка на обектите от световно значение като място за водолюбивите птици. Организацията привлече проект на Глобалния екологичен фонд и Световна Банка насочен към дългосрочно опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на природните ресурси на Поморийско езеро. Повече за проекта може да намерите ТУК
 • Ежегодно на езерото се организират международни работни ваканции за подобряване на гнездовите местообитания на редки видове. До момента в района на езерото са изградени 400 кв.м дървено-насипни и бетонно-насипни изкуствени острови за подобряване гнездовите местообитания на вида гривеста рибарка. Благодарение на тези нови местообитания за гнездене, колонията на гривестите рибарки се увеличи от 6 двойки през 1996г. до над 1300 двойки през 2004г. В момента това е най-голямата колония на гривести рибарки на Балканите;
 • Зелени Балкани в партньорство с АМЕКО Холандия разработва първия за страната план за управление на защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (защитената зона Пожарево – Гарван);
 • Осъществени са множество проекти и дейности, насочени към опазването на редки и световно застрашени видове обитаващи влажните зони - малък корморан, червеногуша гъсна, чапли, рибарки и др. Организацията осигурява ежегодна охрана на най-голямата нощувка на малък корморан край град Пловдив, охрана и мониторинг на чаплови колонии в Горно-тракийската низина, поставяне на макети  и възстановяване на места за гнездене и др.;
 • Осъществяват се експедици за проучване биоразнообразието на река Дунав и река Марица;
 • Зелени Балкани активно участват в провеждането на ежегодното Международното преброяване на водолюбивите птици, организирано от Wetlands International.
 • Издадени и разпространени са множество информационни материали (плакати, брошури, стикери и пр.), целящи да привлекат общественото внимание към проблемите, свързани с опазването на влажните зони;
 • Борба с бракониерството – от 1995 г. екипът осъществява Програма за контрол върху бракониерството във влажните зони. Осъществени са десетки проверки за незаконен лов и риболов в яз.Овчарица, яз.Розов кладенец, поречията на реките Марица, Тунджа, Дунав (в района на Калимок), Шабленско и Дуранкулашко езеро, Тузлата и Атанасовско езеро, Поморийско езеро и др.;
 • Зелени Балкани осъществяват кампания за защита на българските реки – срещу неконтролируемото изземане на инертни материали, корекция на речните корита и унищожаване на крайречните гори.