Новини

От 10 до 14 юни се проведе традиционната експедиция на Зелени Балкани по река Дунав

От 10 до 14 юни се проведе традиционната експедиция на Зелени Балкани по река Дунав

15.06.2008

Дейностите на Зелени Балкани в тази насока стартират в началото на 90-те години, когато в партньорство с WWF, МОСВ и МЗГ започва работата в страната ни по една от най-големите трансграничи природозащитни инициативи - Програмата “Зелен Коридор Долен Дунав”.

От 1996 се провеждат и ежегодни експедиции на Зелени Балкани по време, на които с моторна лодка се преминава близо 500 километровия български участък на реката. По време на експедициите се проучва биоразнообразието на българските дунавски острови и влажните зони по поречието на реката, прави се мониторинг на съществуващите колонии на чапли, корморани и лопатарки, описват се ценните хабитати и растителност, идентифицират се и се картират потенциални нови защитени територии, издирват се гнезда на морски орли. През тази година беше събирана информация за състоянието на видрата.

Като резултат от осъществяваната консервационна програма за река Дунав, до момента Зелени Балкани изготвиха документацията за обявяването на 9 нови защитени територии по поречието на Дунав, сред които са природен парк “Персина” и защитената местност “Калимок-Бръшлян”. Само през последните 2 години беше изготвена документацията за 5 защитени територии – 2 от тях бяха обявени (“Дойчов остров” и острови “Близнаците”), а за останалите тече процедура за обявяване.

Използваме случая още веднъж да благодарим на всички институции подпомогнали работата на Зелени Балкани за проучване и опазване на река Дунав, както и да поздравим тях и всички колеги с Международния ден на реката – 29 юни.