Новини

default

Отговор по повод съобщение до медиите от ЮЛЕН АД - Банско

***
12.02.2015
По повод изнесената от концесионера в Национален парк "Пирин" информация "Дванайсет неверни и едно вярно твърдения за Банско" прилагаме нашия отговор. Оставили сме пълния текст на съобщението от "Юлен" АД с нашите коментари, отбелязани в зелено. Според офшорната фирма "всичко, изнесено до тук, може да се провери. Бърз преглед на цитираните закони, плановете за управление, наличната информация по сайтовете на МОСВ и фирмите производители на съоръжения ще докажат истинността на нашите твърдения. „Юлен“ АД се яви и спечели публичния конкурс." - Точно защото е лесно да се провери всяко едно твърдение в днешно време е странно да се лъже. Ние ги проверихме и установихме, че твърденията на "Юлен" АД се разминават сериозно с истината.

ЮЛЕН АД:
Темата за развитието на зимния туризъм и ски спорта и в частност Банско, предизвика изключителен интерес. Чуха се добри тези и становища. Същевременно се изказват и публикуват много неистини и откровени манипулации. Време е да разясним и да отговорим по-подробно на най-често тиражираните твърдения.

1. Законът за защитените територии забранява строителството на спортни съоръжения в националните и природни паркове, включително и в Национален парк Пирин. НЕВЯРНО.

РАЗРЕШАВА: Изрично в чл. 19 в Закона за Защитените територии е казано, че: В Националните паркове се обособяват освен зони за строга защита с цел опазване на биоразнообразието каквито са резерватите и другите зони с ограничена човешка намеса, така и туристически зони, включително и зони за спортни съоръжения.
Още повече, в чл. 21 от същия Закон за защитените територии се забранява строителството освен на туристически заслони и хижи… и спортни, и други съоръжения. Законът изрично допуска и разрешава в територията на националните паркове изграждането на спортни съоръжения и ски писти при спазване на останалите изисквания предвидени в екологичното законодателство.
По този въпрос Върховният административен съд (ВАС) изгради трайна практика. По всички дела, образувани по жалби на екологични организации, ВАС категорично отхвърли техния довод, че чл. 21 от ЗЗТ не допуска изграждането на спортни съоръжения.

КОМЕНТАР:
Законът е ясен – в чл.21 а.1 изрично е записано, че е разрешен ремонт на спортни съоръжения. Юлен елегантно пропускат част от текста. В цялост законът гласи:

Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1. Строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

от тук можете да видите текста на закона:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134445060

а тук стенограмата на Народното събрание при неговата промяна:
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/stenograma-ot-priemaneto-na-promeni-v-zzt-ot-38-ns-s-cel-izbyagvane-na-nedorazumeniya-po

ЮЛЕН АД:
2. Не може да се изграждат повече писти и лифтови съоръжения в Национален парк Пирин. НЕВЯРНО.

МОЖЕ: В сега действащия План за управление на Национален план Пирин има обособени следните зони – резерватна - с площ 6000 хектара – 14% от парка, зона за опазване на горските еко системи и отдих 18 250 хектара - 45% от парка, зона за ограничено човешко въздействие 8200 хектара – 20% от парка и зона за устойчиво ползване на открити площи – 7000 хектара - 17% от парка, зона за туризъм - 892 хектара 2.2% и зона за сгради и съоръжения - 218 хектара 0.6%.
Съгласно Плана за управление за зони за спорт и туризъм са обявени териториите от Национален парк Пирин в районите на Банско и Добринище, в които се извършва туризъм, заедно със съществуващите с тях спортни съоръжения.
Законът за защитените територии не забранява, а Планът за управление допуска изграждане в туристическата зона на лифтови съоръжения и ски писти.

КОМЕНТАР:
В действащия от 2004 План за управление на НП Пирин част І. РЕЖИМИ И НОРМИ ОБЩОВАЛИДНИ ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК
РЕЖИМИ
1. На цялата територия на НП Пирин се въвеждат следните допълнителни забрани:
1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски – писти и съоръжения;

На стр. 155 от действащия План за управление на Национален парк Пирин изрично е посочено, че „строителството, ремонта и реконструкциите“ са разрешени само в зоната за сгради и съоръжения. Връзка към ПУ http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf


ЮЛЕН АД:
3. Концесионерът „Юлен“ е нарушил закона и си е присвоил територии от Национален парк Пирин, на които е изградил ски писти и лифтове. НЕВЯРНО.

НЕ Е ПРИСВОИЛ НИЩО: Териториално устройственият план на Ски център - град Банско е одобрен от Общинския съвет през 2004 година и е публикуван в Държавен вестник. Площта на Зоната е 1100 хектара, включваща Зоната за туризъм - 892 хектара и Зоната за сгради и съоръжения - 218 хектара и това е записано в Плана за управление на Пирин. Той е приет в края на 2004 г. след като вече е изградена ски зоната в Банско. Самите ски писти и лифтове заемат общо около 150 хектара и са включени в тази зона. ТЕРИТОРИИТЕ В НП ПИРИН СА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НИКОГА НЕ СА БИЛИ И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. След изтичане на концесионния срок всички изградени ски писти и лифтови съоръжения остават в полза на държавата и тя може да се разпорежда с тях както намери за добре.
Концесионната такса за използване на тези територии е определена не на площ, а по формула, одобрена от Министерски съвет през 2001 година. Тя е съгласно приходите от дейността на оператора на ски зоната, който е свързан онлайн с Националната агенция по приходите.
Европейска практика е, когато има публично-частно партньорство, какъвто е случая с концесията в Банско да не се заплаща такса. Това е така, защото основният риск е за инвеститора. „Юлен“ АД вложи 150 млн. лв. в ски зона Банско. Три пъти сме преизпълнили задълженията ни за инвестиции. Развитието на една ски зона е динамичен процес, който се съобразява с конкуренцията, която е особено голяма след икономическата криза в Европа. И няма как да не се извършва модернизация. Мултиплицираният икономически ефект от ски зона Банско е 14 млрд. лв., които за 10 години са инвестирани в района на Банско – Разлог – Добринище. За тези суми е платено ДДС, плащат се данък-сгради, такса смет, корпоративен данък и не на последно място, създадени са хиляди работни места.

КОМЕНТАР:
Концесионатата площ на Юлен АД изрично е посочена в т. 1.1 на концесионния договор и тя е 99, 55 ха - http://www.nkr.government.bg/app?service=external/ConcessionInfo&sp=83

На стр. 21 т.2.5 от одитният доклад за изпълнението на концесионните договор извършен от Сметната палата е посочена и площта, която ползват в повече Юлен АД към 2011 г. – 58,474 ха
http://www.bulnao.government.bg/bg/search?q=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD&article_id=&child_article_id=&file_category_id=&file_type_id=&date_from=&date_to=

На стр. 26 -34 се анализират плащанията на концесионното възнаграждение. Ще цитираме само някои от констатациите на сметната палата:

Стр. 31 „Данните показват, че при продължителност на сезона 150 дни за периода до 2009 г. и 135 дни за 2010 г. и 2011 г., както е определено по документи на „Юлен” АД, стойността на дължимото концесионно възнаграждение за периода от 2002 г. до 2011 г. следва да е с 562 494,44 лв. повече“

Стр. 34 за периода 2005 г. и 2006 г. КВ е платено на две равни авансови и окончателни вноски, което поставя под съмнение коректността и верността на данните, използвани при изчисленията.

В плана за управление на НП Пирин има действително 218 ха зона за сгради и съоръжения, но тя касае всички сгради и съоръжения в парка, а не само тези построени от Юлен АД – стр.152 от плана http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

ЮЛЕН АД може и да е инвестирало 150 млн. лева но размерът на ДМА към последният им отчет в търговският регистър за 2013 г. е 76, 91 млн. лв.


ЮЛЕН АД:
4.Съоръженията и ски пистите в Банско са незаконни. НЕВЯРНО.


НЕ СА И НЕ МОЖЕ ДА СА НЕЗАКОННИ: Всички съоръжения в ски зона Банско са изградени по предварително съгласувани планове от Министерството на околната среда и водите и при пълно спазване на действащите разпоредби. За всеки обект „Юлен“ АД има издадено разрешение за строеж и той е въведен в експлоатация. До момента ДНСК е извършила десет проверки, като последната приключи през лятото на 2014 год. Нито една от тези проверки не констатира наличие на незаконно строителство.
Основната част от съоръженията са производство на най-реномираната световна компания - Doppelmayr. Консултанти на проекта са Ecosign и Пол Матюс, проектирал ски зоните на Олимпийските игри във Ванкувър, Сочи и Пхьончхан (Южна Корея).
Контролът по изпълненията и експлоатацията е изключително стриктен, защото съоръженията возят хора и то при екстремни зимни и летни условия и при температурни разлики. Той се осъществява от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

КОМЕНТАР:
За нито една писта в ски-зоната няма издадено разрешение за строителство.

За част от съоръженията не са извършвани задължителните процедури, което е установено и от прокуратурата на Р България , МОСВ и съда.
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/rezolyuciya-na-varhovnata-administrativna-prokuratura-za-nezakonni-obekti-v-ski-zona

http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/tehnicheska-ekspertiza-po-adm-delo-75212011-otnosno-podmyana-na-saorazheniya-v-ski-zona


ЮЛЕН АД:
5.В Банско съществуващата кабина може да се замени с нова с по-голям капацитет и по този начин да се избегнат опашките. НЕВЯРНО.


НЕ Е ВЪЗМОЖНО: Сегашната кабина извозва 2000 човека на час. Ако на нейно място бъде построен нова, различна кабина с друг капацитет това означава: да се съборят сегашните станции начална, междинна и последна, да се построят нови станции, издържащи по-голямо натоварване, нови и повече стълбове на нови места с нови фундаменти и с различен по-голям сервитут (трасе). Максималната възможност на нова кабина по това дълго трасе над 6 км е 3000 души на час. Очакваното време за демонтаж на сегашната и монтаж на следващата , която е чисто ново друго съоръжение е 2 години. В този срок не са включени изготвянето на проектите, екологичните оценки, задължителното съдебно обжалване на тези оценки от зелените. И докато траят всичките тези действия ще трябва да се затвори чрез лифт достъпа до курорта. Единствената алтернатива ще бъдат автомобилите. Всички разумни хора съзнават, че след реализацията на този сценарий никой няма повече да си спомни за Банско като ски дестинация.
Ако се приеме вариант по същото трасе да се построи друг тип лифт Фунител (две въжета и две големи гондоли), ширината на трасето ще трябва да бъде двойна по-голяма от сегашната. Поради спецификата на опъването на въжетата станциите ще са сгради на 3-4 етажа, разположени на най-малко 3 места в парка. Този тип съоръжения са ефективни за кратки разстояния – най-много 1.5 км. и с голяма денивелация
Тези две възможности са неприложими, защото дори да се приеме хипотетично, изграждането им ще е безсмислено, защото „тапата“, което сега се случва на начална станция, ще се образува горе. Няколко хиляди човека ще чакат на опашка двата четири седалкови лифта на Бъндеришка поляна. И този път ще е повече от два часа.
Философията на новата кабина е да се раздели потока от скиори и една част да отидат към Бъндерица, Томба и Тодорка със сегашната кабина, а другите да стигнат до Шилигарника, където да бъдат поети лифтовете на Железния мост, на Петицата и на Десетката и тройката по Балканиада.

КОМЕНТАР:
Само една от фирмите производители на лифтове предлага решения за 5000 човека на час (
http://www.doppelmayr.com/en/products/3s-gondola-lift/)

Замяната на съществуващо съоръжение е далеч по-облекчена процедура от строежа на ново (а когато е в национален парк, както споменахме вече, е забранено).
Сегашният кабинков лифт на Банско беше построен за един летен сезон.
Ще допълним, че ски зоната и кабината са проектирани от Юлен АД, т.е. след като са си създали сами проблем ще трябва и да си го решат, но в рамките на закона.
ТУП от 2001 г. http://www.ekoarhiv.bg/system/files/documents/TUP-Cast-Aktualz-04-1_0.pdf

Доклад по ОВОС на кабинкова линия Банско – Бъндеришка поляна
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/doklad-za-ovos-na-kabinkova-vazhena-liniya-bansko-banderishka-polyana-2001g-1-va-chast

Необходимо е да си спомним и какво каза БАН по отношение ОВОС на ТУП и планът за кабинковата линия:
http://www.ekoarhiv.bg/system/files/documents/020423_Stanovishte_NNKSBR_ski-zona-Bansko_0.pdf

http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/stanovishte-na-nacionalniya-prirodonauchen-muzey-pri-ban-otnosno-ski-zona-bansko

http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/stanovishte-na-instituta-za-gorata-pri-ban-otnosno-ski-zona-bansko-2001g

оказа се, че учените от БАН по-добре предсказаха грешките в развитието на този курорт от ЮЛЕН АД, проектантите и ВЕЕС на МОСВ.


ЮЛЕН АД:
6. Заради втората кабина ще се изсекат вековни гори. НЕВЯРНО.


НЯМА ДА СЕ ИЗСЕКАТ ВЕКОВНИ ГОРИ: Вековните дървета, както и клека са защитени от закона и никой не би могъл да ги сече. Стари дървета има в двата резервата „Юлен“ и „Джинджерица-Баюви дупки“, където човешката дейност е забранена. Групи вековни дървета са останали и съществуват на определени места, най-вече в близост до х.Вихрен, където е и едно от най-старите дървета у нас – „Байкушевата мура“.
Дърводобивът в Национален парк „Пирин“ е абсолютно забранен. Води се санитарна сеч от 2500 куб. м средно годишно, което е 28 пъти по-малко от средния годишен естествен прираст на горите в парка. Данните показват, че дървесният запас в Пирин е 7 млн. куб. м. Ежегодният прираст на гората е 80 хил. куб. м. Проф. д-р Александър Ташев от Лесотехническия университет изнесе данни, че горите в Национален парк Пирин са се увеличили с 20 хил. дка за последните 10 години. Увеличението се дължи на самозалесяване на части от високопланинските пасища, както и на части от други незалесени площи сред горите с Бяла и Черна мура, Смърч и др. дървесни видове. Тенденцията е, че през следващите 20 години ще има стабилни масиви от Бяла и Черна Мура, а поради намаляване на пашата, вероятно и още по-голямо нарастване на залесената площ.

КОМЕНТАР:
Това че има вековни гори в парк Пирин е ясно на всички, това че те са в долината на р. Бъндерица – също. Ето и данните от последното устройството на горите през 1994: http://gis.wwf.bg/forests/

Що се отнася до новописаните гори в Пирин, справката, която всеки може да направи на сайтът Global forest watch показва загуба на 830 декара гори за същия период
http://www.globalforestwatch.org/map/11/41.75/23.43/ALL/grayscale/loss,forestgain/612?wdpaid=602&begin=2001-01-01&end=2013-12-31&threshold=30

Необходимо е да отбележим, че даже и да са се самозалесили нови гори в Пирин, те не могат да компенсират изсечените вековни мурови гори на Тодорка от ЮЛЕН АД и не изпълняват задължението на концесионера за залесяване на 180 декара гори. Къде ЮЛЕН изпълни своето задължение за залесяване?

http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/otgovor-na-mosv-do-yunesko-za-razshirenieto-na-ski-zona-bansko-2000-g


ЮЛЕН АД:
7. Пирин ще се обезводни поради използване на вода от оръдията за сняг. НЕВЯРНО.


ВОДА ИМА ДОСТАТЪЧНО: Според изследване на проф. Надка Игнатова от Лесотехническия институт само 0.6% от водния отток на Пирин планина отива за битови, комунални нужни и за туристическата и ски зона. Заключението е, че това е трайна тенденция. Създаденият технологичен сняг с целия си обем се включва във водния запас на парка.

КОМЕНТАР:
Строежите на водохващания и отнемането на водни количества от река Бъндерица, води до промяна на естествените процеси в речните екосистеми. Изсичането на горите свързано със строежа на ски пистите и съоръженията води до намаляване на капацитета за водозадържане и ускорява оттичането на водните количества извън територията на парка, което е свързано и с увеличен риск от наводнения. Оборването на естествените процеси на изпарение е също така ТРОГАТЕЛНО НАИВНО.


ЮЛЕН АД:
8. Оръдията за технически сняг използват химикали. НЕВЯРНО.


НЕ СЕ ДОБАВЯТ ХИМИКАЛИ: Основният производител и доставчик във всички ски центрове в Европа на машини за технически сняг е TechnoAlpin. Според официален сертификат на компанията тя гарантира, че снегът, произведен на TechnoAlpin е изключително от вода и въздух. Единствената разлика между природния и изкуствен сняг, е че вторият се произвежда от машина. Никъде по никакъв повод в европейските ски центрове никой не е поставял въпроса, че за производство за технически сняг се добавят химикали.
Представете си как би реагирала европейската зелена общност, ако има дори и един такъв единичен случай.
Още повече в конкретният случай по една и съща инсталация тече водата за битови нужди и за производството на изкуствен сняг. Би ли си помислил някой, че е възможно да се използва химикал ?

КОМЕНТАР:
Интересно защо проверките на ИАОС показват други констатации:

http://www.ekoarhiv.bg/system/files/documents/20080327_sertificat_control_N176_IAOS_Bansko_0.pdf

http://www.ekoarhiv.bg/system/files/documents/20080327_sertificat_control_N175_IAOS_Bansko_0.pdf

Също така изследвания от 2014 г. във връзка с разработването на нов план за управление на НП Пирин (стр.44): http://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/nov_2_abiota_chast_1-do_t.1.11.pdf
показва използването на амониева селитра по пистите, което е строго забранено в националните паркове.


ЮЛЕН АД:
9. Ако се допусне изграждането на втората кабина, цялата територия на парка ще се презастрои. НЕВЯРНО.


НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЗАСТРОИ: Съгласно Закона за защитените територии и съгласно Плана за управление не се допуска изграждането на нова леглова база на територията на Национален парк Пирин. Съгласно Плана могат да се изграждат само заслони, спортни съоръжения, водохващания, трафопостове, пътища и трасета за линейна инфраструктура (електропроводи). Нито преди и сега, и в бъдеще не е допуснато и няма да се позволи изглаждане на хотели в Пирин.
Не може да се прави паралел между територията на НП „Пирин“ и застрояването в земеделските земи допуснато от държавата около Банско. Напомняме отново, че ски зоната е само 2.2% от територията на НП Пирин.
Некоректно е внушението, че капацитетът на съоръженията трябва да отговаря на легловата база. Ски зона Банско е на 12 км от града, точно толкова, колкото е и Алеко от 2-милионна София, но никой не твърди, че капацитетът на пистите и лифтовете на Витоша трябва да отговаря на населението в столицата.

КОМЕНТАР:
Юлен АД любезно пропуска да спомене проекта си за нов голям ски курорт, включващ териториите от Добринище до Симитли

http://www.balkanleaks.eu/media/Pirin/bansko-dobrinishte-razlog.pdf


ЮЛЕН АД:
10. Планините в България нямат условия за развитие на ски туризма. НЕВЯРНО.


ИМА ПРЕКРАСНИ УСЛОВИЯ: Ски туризмът в страната е със 100-годишна история. В Чамкория на Витоша и Пампорово състезания се правят от десетилетия. През 1963 г. само на Витоша в едно състезания са участвали 14 000 скиори. Приемали сме състезания за Европейски и Световни купи. През 1986 г. в Банско имаше зимна Универсиада. Освен традициите и Попангелов страната ни има и прекрасни природни дадености – 120 върха над 2000 м. Планините заемат 40% от територията на България. Изключително некоректно е да се сравнява надморската височина на страната ни със средната надморска височина на Австрия. Последната няма море и 400 км крайбрежна ивица, нито 400 км поречие на Дунав. При сравнение на планинските райони с Австрия средните надморски височини са почти идентични. В Алпите и Карпатите 70% от ски зоните са разположени в горски територии с височина между 1100 и 2400 м. Всички български ски центрове (Пампорово, Боровец, Витоша и Банско) са разположени приблизително на тези височини.
Ако твърдението беше вярно, защо в момента настоящият капацитет на съоръженията не може да поеме желаещите да практикуват снежни спортове? Това поради липса на условия ли е?

КОМЕНТАР:
Застъпниците на ново строителство първи започнаха сравненията на България с други страни. У нас има ограничени условия за ски курорти и ние бихме приветствали всяка инвестиция стига да не е в защитените територии и да не уврежда биологичното разнообразие.
Българските планини имат капацитет за допълнително развитие на ски туризъм, но той трябва да се търси основно извън големите проекти за застрояване. Все повече навлизат и така наречените ски с панти и колани, които се практикуват от милиони хора по света и не изискват ползването на лифтови съоръжения. Може да се възстановят и всички малки писти и преместваеми съоръжения, каквито до скоро имаше близо до много от нашите хижи, за да могат децата и начинаещите да карат на поносима цена.
Развитието на ски туризма трябва да се отнася до голяма степен до подобрено качество, защото посетителите на Банско и други наши курорти са най-недоволни от качеството на обслужването.

И не на последно място трябва да отбележим, че потенциалът на българските планини за туризъм е в пъти по-голям от потенциала само на ски туризма. А много често унищожената природа от нови строежи на ски съоръжения компрометира всички останали форми на туризъм.
Пример: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492857224085368.100009.103266246377803&type=3.


ЮЛЕН АД:
11. В новия план за управление на Пирин има предвидени 333 км. писти и 113 км. лифтове. НЕВЯРНО.


НЕВЪЗМОЖНО Е: Плановете за управление на защитените територии се изпълняват по предварително разработено Задание. То е съгласувано и одобрено от Министерството на околната среда и водите. Задължително отговаря на Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието. Както в стария, така и в новия план не може да се заложи изграждането на каквато и да била инфраструктура включително и на лифтове и съпътстващи съоръжения. Това е недопустимо. Не е и в предмета и задачите на Плана. Той определя зоните, нормите и режимите, включително и за туризъм, но не и какво ще има там.

КОМЕНТАР:
Всеки сам може да се убеди, че проектът за нов план включва:
http://www.pu-pirin.com/documents/raboten-protzes-rezultati
В част 1 са включени като съществуващи проекти, такива които задължително подлежат на Екологична оценка и Оценка за съвместимост, без такава да е провеждана за тях - в т. 1.6.2.1.Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“ са включени:
• Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог– Предел- Добринище“, 2014 г. предвиждаща нови 754 ха писти и 103 км. лифтови съоръжения
• Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона Кулиното“- І. ЕТАП включваща 3,1 км. писти и 3,8 км. лифтове
• Проект: „Ски и Голф Комплекс „Кулиното”, Подробен устройствен план, 2009 г. включващ 102 км. писти и 32 км. лифтове

В част 2 от проекта за ПУ на НП Пирин „ Дългосрочни цели и ограничения“ към втора второстепенна цел на управление на парка като целеви са изрично вписани инвестиционни проекти, които не са преминали оценка и оценка за съвместимост, а именно:
• „Създаване на по-добри възможности и услуги на нивото на най добрите практики за развитие на зимни спортове (алпийски дисциплини, дълго бягане, ски-алпинизъм, пързаляне с моторни шейни, хели ски, сноуборд и др. в съответствие с предложенията на спортни клубове и инвестиционните намерения на общините Разлог, Банско, Симитли и концесионера „ЮЛЕН“ООД.“
• „Максимално възможното допустимо осъвместяване на План’14 с национални, регионални и местни/общински стратегически документи свързани с развитието на туризма, спорта и рекреацията, в т.ч. с общинските планове за развитие и общите устройствени планове (приети или в процедура по приемане), други приети и съвместими (с ОС) проекти и документи.“

В част 3 „Норми, режими, условия и препоръки“ предвижда нови спортни съоръжения, лов, производствен дърводобив, нови туристически маршрути и други, вкл. в резерватите. А именно:
• 1)В НП „Пирин“ се забранява лов с изключение само на "Подборно ловуване" - ловностопанско мероприятие за поддържане на дивечови запаси при определени възрастова структура, полово съотношение и трофейни качества“
• В „Резерватна зона - 1).Разрешени катерачески маршрути „Стъпалата“,
2).Разрешени маршрути „Виа ферата“ чества.“
• В „Специална буферна зона 1). Разрешено ново строителство и ремонт на ски-съоръжения, пътища и писти в ски-зона с център гр.Банско и гр.Добринище след процедиране по ЗООС (Закон за опазване на околната среда) и ЗБР (Закон за биологичното разнообразие); 2). Ремонт и разширение на езерото, ползвано от системата за техническо оснежаване на пистите 3). Изграждане на допълнително водохващане за нуждите на езерото ползвано от системата за техническо оснежаване на пистите; 4) Изграждане на кабинков лифт до м.Шилигарника 5). Подмяна на лифта до хижа „Безбог“ с кабинков; 6). Изграждане на поставяемо съоръжение „влакче“ за летни и зимни атракции; 7). Изграждане на съоръжение - надлез за ски-писта „Томба“ над автомобилен път гр.Банско – хижа Вихрен.“

Част 4 „ Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване“ са включени следните проекти:
• Специализиран Подробен устройствен план съгласно чл.111 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) за туристическо развитие на ски зона с център гр.Банско съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект.
• Специализиран Подробен устройствен план за туристическо развитие на ски зона с център гр.Добринище съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и окончателен проект
• Подобряване на условията и възстановяване на качествените показатели на почвата на територията на ски писти „Томба” и „Тодорка” в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско
• Противоерозионно укрепяване на откоси на ски - път 1 в Специалната буферна зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско
• Специализиран Подробен устройствен план на Зона за туризъм от План’14

Ето го и проектът за 330 км. писти. Дали Юлен АД ще откажат, че това е тяхната концепция?
http://www.balkanleaks.eu/wp-content/uploads/2014/12/concept-2014.pdf


ЮЛЕН АД:
12. ЮНЕСКО не позволява изграждането на втората кабина и допълнителни писти. НЕВЯРНО.


ПОЗВОЛЯВА: На 34 сесия на Комитета по световно наследство в Бразилия в Рио де Жанейро е прието следното решение: „Приема, в специфичния контекст на разширяването, предложението на Държавата страна по Конвенцията (България) да се изключат от Обекта четири малки зони (151 хектара) в периферията му, които са били изключени от Националния парк; също така приема предложението на Държавата страна по Конвенцията да се изключат от обекта туристическите зони на Банско и Добринище (1078 хектара общо), които все още са в рамките на Националния парк и да бъдат включени в нова буферна зона. Комитетът допуска развитието в рамките на буферната зона като изисква строителството да се извършва след оценки относно въздействието му.“

КОМЕНТАР:
Какво казва ЮНЕСКО е добре всеки да го прочете. Фактът е че ЮНЕСКО изключи туристическите зони над Банско и Добринище от обекта на наследството, заради безвъзвратното унищожение на природната стойност.

http://whc.unesco.org/en/list/225

http://whc.unesco.org/en/decisions/3985


ще цитираме точно:
6. Regrets that the Outstanding Universal Value of the property has been repeatedly and significantly impacted by the development of ski facilities and ski runs, to the extent that the property may be considered for inscription on the List of World Heritage in Danger, and that continued ski development is a critical threat to the Outstanding Universal Value of the property;

7. Requests the State Party to strictly ensure that no further ski development takes place within the property and its buffer zone, and to ensure that the existing ski facilities and ski runs comply with the approved requirements, including those for the restoration of degraded areas;

8. Decides that any further development of and severe impacts from ski facilities or ski runs, or associated infrastructure, within the property and its buffer zone would result in the inscription of the property on the List of World Heritage in Danger;


ЮЛЕН АД:
13. Забранено е строителството в Национален парк Пирин. ВЯРНО.


ЗАБРАНЕНО Е: В сега действащия план в Национален парк Пирин е записано, че „на цялата територия на национален парк Пирин се въвеждат допълнителни забрани за строителството на нови и разширяването на съществуващите писти и съоръжения.“ Тази част от плана, която внася допълнителните забрани, въпреки че са в противоречие със Закона за защитените територии е разработена през 2004 година от екип с ръководител Тома Белев.
Целият план на Пирин е изработен с финансовата подкрепа и тясно сътрудничество на „Швейцарската агенция за развитие“ с ръководител сегашния активист на партия „Зелените“ Петко Цветков. Консултанти са били швейцарците Питър Хеслер, Пиер Галант и словенецът Андрей Бабич. Това е и обяснението защо неправителствените зелени организации се противопоставят на проекта.
Докато не се извърши частична актуализация на плана и не отпадне забраната за изграждане на спортни съоръжение в Туристическата зона, не може да се разработи и внесе проект за изграждане на втори кабинков лифт в Министерството на околната среда и водите. Такова е всъщност и искането на Община Банско, за да се даде възможност за проектиране и извършване на екологична оценка или ОВОС на проекта.

КОМЕНТАР:

Чл.7 т. 4 на Наредбата за изработване на планове за управление позволява вписването на допълнителни ограничения в тях.

„Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в структурата на плана, като определя:
4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими, условия или препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия;“

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549446656

Планът за управление на НП Пирин е изработен с екип с ръководител ланд. Арх. Людмила Димитрова и това се вижда от стр. 3 на плана. Дали Юлен АД са чели този план?

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Впрочем в т. 2 ЮЛЕН АД твърди, че „Планът за управление допуска изграждане в туристическата зона на лифтови съоръжения и ски писти.“ а в тази - че го забранява. Кое от двете твърдения е вярно?


ЮЛЕН АД:

Никой тогава (2001 г.) не е предполагал, че от едно малко забравено градче ще се развие един от най-модерните туристически зимни центрове в Източна Европа. Създадохме хубава зона, към която има голям интерес, и от българи и от чужденци. Изграждането на втората кабина не е каприз, а необходимост.
Именно заради носената през годините отговорност, ние сме готови да инвестираме нови средства във втора кабина, не защото някой го изисква от нас или имаме излишни пари за инвестиране. Обстоятелствата, опашките, очакването на скиорите го налагат. Ако услугата, предлагана от нас, не беше качествена и на световно ниво, може ли някой насила до води всяка година толкова гости в Банско? Втората кабина е необходимост, която ще струва милиони, без да утежнява държавния или общинския бюджет.
Концесията в Банско и досегашното развитие на ски зоната откри хиляди работни места. Тази масова заетост далеч надхвърли границите на конкретната спортна инфраструктура, а се разпростря върху леката промишленост, земеделието, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, културната сфера, занаятчийството и практически всички области в живота на десет общини в региона. Подобно обвързване на местен бизнес с местно население, заетост и развитие трябва да е държавна политика във всички планински региони, с която да се гарантира устойчив поминък. От обикновена концесия Банско се превърна в блестящ пример за подражание.
В условията на днешната икономическа криза, финансов недоимък и масова безработица на проблеми като нашия може да се гледа само и единствено държавнически – проектирайки успешното регионално развитие върху напредъка на цялата държава. И, разбира се, своевременно развивайки печеливши отрасли преди това да са сторили за наша сметка съседни държави.
Навсякъде в европейските държави, включително и в най-близките съседни страни, се изграждат нови и се модернизират стари туристически и ски зони. От множество публикации в пресата се разбра, че в Австрия, Франция, Италия и Германия се създават туристически центрове в национални и природни паркове, дори и в биосферни резервати, които са под егидата на ЮНЕСКО.

КОМЕНТАР:

Дали не бъркате строителството на посетителски центрове със строителство на ски-центрове? И двете са центрове, но в националните паркове в Европа никой не строи ски-съоръжения.


В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.