Становища

default

Открито писмо до Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

24.08.2020
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА Р. БЪЛГАРИЯ
 
 
Относно: Писмо с наш изходящ номер 45/11.08.2020 г. за взаимоотношенията ни с Община Поморие, свързани с Посетителски център „Поморийско езеро", и писмо на Община Поморие с изходящ номер 03-07-18 /20.08.2020г.
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
 
В писмото на г-н Алексиев, кмет на Община Поморие, до Вас, с техен изх. № 03-07-18/20.08.2020 г., е описана фактическата информация за сградата на Посетителски център „Поморийско езеро". Изрично заявяваме, че това са договорните отношения, с които Зелени Балкани сме се съгласили да изградим и предоставим като актив на Общината сградния фонд. Собствеността на сградата е общинска по ДОКУМЕНТИ. В същото време, ние от Зелени Балкани като стопани на Посетителски център „Поморийско езеро", с изцяло ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА превърнахме сградата в Център на всички дейности довели до повишаване и опазване на биологичното разнообразие на територията на Поморийско езеро. Стотици доброволци от Европа, Америка, Австралия са дали безвъзмездно труда си, гнездовата колония на застрашения вид гривеста рибарка в Поморийско езеро от 6 гнездящи двойки да стане най-голямата на Балканския полуостров с над 2000 двойки. Освен че сградата е отправната точка за консервационни дейности с бригади от доброволци, тя е мястото, където организираме информационни дейности за деца и възрастни, както и  образователни дейности с деца и ученици. Чрез Посетителски център „Поморийско езеро" създаваме добавена стойност за Община Поморие, като го регистрирахме и поддържаме като част от Националното Движение „Опознай България – 100 Национални Туристически Обекта".

Дейностите ни са известни и подкрепени от хиляди български и чуждестранни граждани, прилагаме линк към страницата на Центъра:
https://greenbalkans.org/pomoriecenter/?lang=1 
https://greenbalkans.org/pomorielake/index.php?c_lang=1

На 21.08.2020 г. получихме писмо от Община Поморие да им предадем сградата в краткия 14-дневен срок въпреки изявената пред медиите позиция на Кмета, че ще ни даде разумен срок.... Това се случва в разгара на активния сезон, когато стотици посетители искат да посетят обекта. Затварянето на Центъра в този период не е в интерес на обществото и ще има остра негативна реакция към това недалновидно управленческо решение. Освен това нямаме гаранция, че ще бъде ползвана експозицията на Центъра и какво се случва с вложените с дългосрочни цели в полза на обществото обществени средства за изграждане, обзавеждане и институционализиране на Посетителски Център „Поморийско езеро".

Всеки донор, финансиращ дейности на обществени организации, изисква устойчивост. С такова задължение е изградена от Зелени Балкани и сградата на Посетителски център „Поморийско езеро" – безсрочно да изпълнява цели и функции, свързани с прилагането на националното и международно природодзащитно законодателство. Във връзка с това сме се обърнали към организацията, чрез която е финансиран проекта на Зелени Балкани за построяване на Посетителски Център „Поморийско езеро" – Световна банка, за становище по въпроса. Днес ще бъде сезирана и Европейската комисия, която в момента е осигурила чрез проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти“, LIFE17 GIE/BG/371 средства за режийните разходи и координатор на дейностите в Центъра. Подготвяме питания и към останалите донори като ОПОС например, тъй като за нас изпълнените проекти не са усвоени пари, а поети ангажименти!

Публичните изказвания на Кмета на Община Поморие създават впечатление за лични интереси в ущърб на обществото. Срокът за напускане съвпада и с планираната и организирана от Зелени Балкани доброволческа бригада, за която Кметът е известен.

Предвид изказваната многократно от Вас ангажираност към интересите на обществото, както и желанието Ви за регионално развитие при съвместяване на всички интереси (в случая икономически и природозащитни), и предвид обществената значимост на казуса и очакваната остра реакция срещу едноличните решения на г-н Алексиев, се обръщаме към Вас за вземане на отношение по казуса, което да гарантира обществения интерес.

Декларираните от кмета на Община Поморие намерения за проекти са само формален повод ние от Зелени Балкани да напуснем Центъра в такъв срок, защото те не са одобрени, а дали изобщо са написани и подадени!? Ако бъдат одобрени, може да се съчетае приносът на Общината с нашия експертен потенциал и да се запази модерната експозиция (до момента Общината отказва да поддържа дори общинските терени около Центъра, както и да допринесе за поддържането на самия му сграден фонд, които са поддържани изцяло от нас).

Не на последно място открито заявяваме опасенията си, че под прикритието на описания проект за туристическа инфраструктура в град Поморие, в сградата на Посетителски център „Поморийско езеро" ще бъде настанена организация в частна полза, която се асоциира с желанието за застрояване на езерото.

Обръщаме се отново към Вас, може би малко емоционално, но с надежда да бъде запазен един обект не само с местно, но национално и международно значение. Не сме против да бъде ремонтиран и освежен, но не и да бъде унищожен заради усвояване на европейски средства.

Предвид обществената значимост, активната петиция и десетките ежедневни запитвания, настоящото писмо и отговорът към него ще бъдат публично достояние.
 
За контакти:
Елена Стоева – тел. 0887574699; email: etilova@greenbalkans.org
Анелия Павлова – тел. 0899269576; email: apavlova@greenbalkans.org

 
 
С уважение:
Златка Николова
Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани"