Становища

default

Открито писмо на Зелени Балкани до Министър Председателя на Република България относно задълбочаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда и демонстрираната липса на воля от страна на МОСВ да ги разреши

30.06.2011
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТКРИТО ПИСМО

От

Сдружение “Зелени Балкани”, ул. “Скопие” № 1, офис 10, Пловдив 4004
тел: 032/ 62 69 77, 032/ 62 69 15

Относно: Задълбочаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда и демонстрираната липса на воля от страна на МОСВ да ги разреши

Уважаеми г-н Министър-председател,

Отчитайки заявената позиция на сегашното правителство за стриктно спазване на националното законодателство, предизборните обещания от водещата политическа сила за решаване на проблемите по опазване на околната среда и постигане целите на общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 и увеличаване значително процента на защитените територии в България, през изминалите близо две години на управление сме свидетели на следните действия на администрацията:

1. Постоянните повтарящи се нарушения на чл.31 от Закона за биологичнотo разнообразие (ЗБР) и Наредбата по ОС към чл.31а от ЗБР, извършвани от Регионалните инспекции на Министреството на околната среда и водите, чрез издаване на решения за одобряване на инвестиционни предложения на основание доклади по ОС неотговарящи на изискванията на Наредбата по ОС и липса на последващия ефективен контрол от страна на МОСВ за прекратяване на тази порочна практика;

2. Постоянни повтарящи се нарушения на чл.118ж от Закона за водите от Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции, чрез които се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия в защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

3. Липса на реална воля на ръководството на МОСВ да прилага стриктно ЗБР и да не допуска нарушения на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ ЕИО, с оглед решаването на проблемите при тяхното изпълнение в рамките на националното законодателство, без да се налага намесата на Европейската Комисия, позовавайки се на липсата на капацитет в регионалните инспекции, както и големия натиск от страна на инвеститори, като основание за неспазване на националното законодателство;

4. Поддаването на натиск от страна на инвеститори със сериозни позиции в Народното събрание и Министерски съвет на Република България, в резултат на което доказани професионалисти в Дирекция национална служба за защита на природата към МОСВ биват принуждавани да изготвят невярни и срамни становища по казуси, касаещи опазването биоразнообразието на страната ни;

5. Прикриването от МОСВ на закононарушения и в някои случаи престъпления, извършвани от някои Регионални инспекции, с единствената цел законите да не бъдат приложени в цялата им пълнота, в случаите на одобрени проекти в нарушение на същите закони;

6. Блокиране на процеса по създаване на нови защитени територии съгласно Закона за защитените територии, които отговарят на изискванията на този закон, само поради наличието на достатъчно, според МОСВ, защитени зони , по силата на Закона за биологичното разнообразие;

7. Неефективна законодателна политика на МОСВ в областта на опазване на околната среда, довела до продължаващо съществуване на изключително слаби места в националното законодателство, касаещи процедурите по оценка за съвместимост със защитени зони по чл.31 от ЗБР, Наредбата по ОС към чл.31 а от ЗБР и едновременно с това допуснатите нови законодателни промени в ЗБР и Закона за лова и опазване на дивеча през 2010г., довели до пълен хаос в националното законодателство и вероятното стартиране на нова наказателна процедура срещу България;

8. Отказът на Министър Караджова да приеме целите на Европейската Стратегия за биологичното разнообразие и скандалните й изказвания пред Съвета на Европейските Министри на околната среда, твърдейки, че европейската екологична мрежа Натура 2000 блокира икономическото развитие на страната ни при положение, че единствените цели на Натура 2000 са именно да развиват икономиката на всяка страна членка, но без да бъде критично разрушавана околната среда и биологичното разнообразие. Това, ведно с публичните необосновани твърдения, че Натура 2000 обезлюдява райони и че населението на страната е настроено срещу европейската екологична мрежа;

9. Опитите за изолиране на природозащитни НПО като представители в експертните и консултативни съвети на МОСВ;

10. Задълбочаването на проблема с ненавременното приемане на вече изготвени планове за управление на защитени зони и защитени територии, както и опитите да бъдат приети планове, които не гарантират доброто управление на защитените територии и зони;

11. Липсата на воля от страна на МОСВ да развие по-добър контрол на дейностите и събираемост на средствата от концесии в националните паркове в страната, които да гарантират възможността за по-добро управление на съответните защитени територии от национална и европейска природозащитна значимост;

12. Неясните и безкрайно променящи се правила при усвояване на средства от Европейския Съюз в рамките на Оперативна програма „Околна среда”, както и липсата на разбиране на същността на опазване на биологичното разнообразие от Дирекция ФЕСОС на МОСВ, водещ до блокиране на капацитет и сериозен риск от фалит на неправителствените организации, доверили се на МОСВ, че може компетентно да администрира този процес;

13. Предложението на Министъра на околната среда и водите за промяна на Закона за концесиите, с което да се узаконят незаконно придобити от фирма „Юлен“ АД територии от Национален парк Пирин (650 декара) за изграждане на писти и лифтове в нарушение на концесионния договор и на действащото национално и международно законодателство, вместо да бъде санкциониран нарушителя с най-голямата строгост на Закона.


Уважаеми г-н Борисов,

Многократно в разговори и срещи сме поставяли тези проблеми пред Министъра на околната среда и водите и неговата администрация, с цел съществуващите такива да бъдат решени вътре в страната, без да се налага да се ангажират институциите на ЕС.
За наше съжаление до този момент МОСВ не предприема никакви мерки и стъпки за преодоляване на проблемите.

В тази връзка се обръщаме се към Вас да предприемете спешни мерки, с които да се защитят първостепенно интересите на държавата, българските граждани и българската природа!

С уважение,
Николай Стоянов,
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани”