Новини

Откриваща среща - пресконференция на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371

Откриваща среща - пресконференция на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371

15.02.2019
Екипът на „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg", седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ" имат удоволствието да Ви поканят на Кик-оф (откриваща) среща за представяне на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.

Срещата ще се състои на 15.02.2019 (петък) от 10:30 в ЗОНА 21, на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ 3.


Подготвили сме малък кетъринг след срещата, но други разходи на участниците като - пътни, нощувки и храна не се поемат.

Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“, представлява партньорство между СНЦ „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg", седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ".
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС, подпрограма „LIFE Environmental Governance and Information“, която целево съфинансира проекти, насочени към повишаване на обществената информираност за проблемите на околната среда и европейските политики в това направление.

Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ цели значима промяна на отношението и обществената информираност по отношение на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Като инструмент за постигане на целите на проекта са избрани 10 „флагови“ и лесно разпознаваеми видове от Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз. Такива са белоглавият и брадатият лешояд, ловният сокол, белошипата ветрушка, делфините, прилепите, малкият корморан, гривестата рибарка, червеногушата гъска и царският орел. Всички тези видове са с много високо природозащитно значение, но по една или друга причина „страдат“ от ниската обществена информираност за тяхната значимост, или поради насадени предразсъдъци, пораждащи негативно отношение. Липсата на информация е и причината често хората да имат негативно отношение към един от най-важните и успешни инструменти, чрез които се гарантира опазването на природата в ЕС – мрежата НАТУРА 2000.

„С помощта на нашите партньори от националните медии се стремим да достигнем до максимално широк кръг от заинтересовани лица“, сподели Елена Стоева – Ръководител на проекта. „Идеята ни е да акцентираме усилията си към младите хора, вземащите решения, представителите на отговорните институции, но също така и към широката общественост, която често не е запозната с истинското значение на природозащитата и опазването на природата за просперитета на държавата и качеството на живот на отделните граждани. В това отношение опазването на всеки рядък вид и природно местообитание е от общонационално значение и обществен интерес, а европейските политики за околна среда са сериозен гарант за постигане на устойчиво развитие.“ Екипът на проекта споделя, че опазването на природата не само не е в противоречие с развитието на бизнеса, туризма, но напротив е предпоставка за икономическо развитие и повишаване на стандарта на отделните граждани.

Проектът включва разработването и излъчването на научно-популярни филми и видео-анонси, радио-клипове за целевите видове, радио-предавания по важни природозащитни теми, интернет семинари, насочени към бизнеса, публикации на онлайн платформата "ДневникБг", срещи по „горещи природозащитни теми“ с местни заинтересовани и отговорни институции, работа с журналисти и млади хора, участие и организиране на публични събития, редица информационни издания.

Проектът е с продължителност 5 години и стартира на 1-ви септември 2018г. с „летящ старт“ – отбелязването на Деня на лешоядите в град Сливен.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Проектът цели запознаване на широката общественост с важността на ключови за НАТУРА 2000, флагови видове и нуждата от тяхното опазване, с което ще доведе до цялостна промяна в поведението по отношение на тези видове. Преодоляването на негативните фактори като ниска екологична култура и липса на информация, както и свързаните с това негативни прояви (като бракониерство, унищожаване на местообитания и пр.), ще повлияе положително опазването на видовете на територията на цялата мрежа НАТУРА 2000. Нещо повече - провеждането на национална кампания ще допринесе за опазването на биоразнообразието като цяло – тоест не само на „флаговите“, но и на много други видове, и не само на територията на НАТУРА 2000, но и в цялата страна.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДПРОГРАМА „LIFE ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND INFORMATION“
Подпрограмата съфинансира дейности за информиране на обществеността, проекти за повишаване на осведомеността и за популяризиране на въпроси, свързани с околната среда, включително за генериране на обществена подкрепа и подкрепа на заинтересованите страни за разработването на политики на Съюза в областта на околната среда, както и за насърчаване на знанията за устойчиво развитие и нови модели за устойчиво потребление. Тя цели да подпомага комуникацията, управлението и разпространението на информация в областта на околната среда и да улеснява споделянето на знания за успешни екологични решения и практики, включително чрез разработване на платформи за сътрудничество между заинтересованите страни и обучение; да насърчава и допринася за по-ефективно спазване и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org