Становища

default

Относно инвестиционно намерение на “Минстрой-Девин”-ЕООД за изграждане на МВЕЦ “Лъката”

29.08.2006

ДО
ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН -
ПЛОВДИВ

Копие до: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр. ДЕВИН
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


С Т А Н О В И Щ Е
ОТНОСНО: Инвестиционно намерение на “Минстрой-Девин”-ЕООД за изграждане на МВЕЦ “Лъката”

УВАЖАЕМИ Г-Н КЪРНОЛСКИ,

Проект за строеж на МВЕЦ “Лъката” на “Минстрой-Девин” ЕООД е получила решение за преценка за необходимост от ОВОС от РИОСВ-Смолян.
Същата фирма е подала заявление за издаване на разрешение за водоползване от Басейнова Дирекция Източнобеломорски Район – Пловдив.

Сдружение “Зелени Балкани” изказва своето категорично несъгласие с изграждане на МВЕЦ, в район с висока стойност на биологично и ландшафтно разнообразие, предвид следните мотиви:

1. Местоположение и консервационна значимост на районите
Инвестиционното предложение е планирано да бъде осъществено между две защитени територии (Биосферен резерват “Дупката” и ЗМ “Поречеието на р. Девинска”), като не е ясно дали част от проекта на МВЕЦ “Лъката” не засяга границите на ЗМ “Поречието на р. Девинска”.
Също така, цялото поречие на р. Девинска е предвидено да стане част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като за тази цел Федерация Зелени Балкани на 23. 06. 2006 г. е внесла в МОСВ (с копия до 5 РИОСВ в региона на Родопите) необходимата документация, изисквана съгласно чл. 8 ал. 1 на ЗБР, на 41 защитени зони – реки в Родопите. Внесената документация е основание за прилагане на параграф 72 от ЗБР спрямо инвестиционните намерения, планове и проекти.

2. Въздействие върху биологичното разнообразие
В следствие на изграждането на деривацията, водния отток на р. Девинска ще бъде редуциран с 90 % през месеците юли, август, септември и октомври. Това ще окаже негативно влияние върху екологичното равновесие и ще доведе до унищожаване или увреждане на крайречни местообитания и до загуба на биологично разнообразие, с което се нарушават основни членове в ЗБР, касаещи опазването на растителни и животински видове (чл. 38, ал. 1 т. 4 и чл.40, ал. 1, т.1 на ЗБР).

3. Въздействие върху ландшафта
Река Девинска е част от басейна на Горна Въча, който е район с изключително високо ландшафтно разнообразие от европейско значение. Изграждането на МВЕЦ рязко ще компрометира стойността на ландшафтното разнообразие на района и ще наруши поетите ангажименти на страната към ратифицираната Европейска Конвенция за Ландшафта.

4. Засягане интересите на жителите от региона
Районът на Западни Родопи и в частност районът на р. Девинска е привлекателна туристическа дестинация. Изграждането на МВЕЦ значително ще снижи стойността на бъдещия туристически продукт. В резултат от това ще бъде засегнат интересът на широк кръг от местното население, разчитащо на туризма и свързаните с него ползи. До момента в офиса на Сдружението са подадени сигнали от жители, заинтересовани страни и институции, с явно неодобрение за изпълнението на проекта.

5. Некоректни решения на държавната администрация
На 30. 05. 2006 г. РИОСВ Смолян издава Решение № СМ – 085-ПР/2006 г. за преценка за необходимост от ОВОС за МВЕЦ “Лъката”, в което определя обекта като не подлежащ на оценка на въздействие върху околната среда (виж Приложения)

Имайки предвид изложените в становището мотиви, считаме че Решението на РИОСВ Смолян не е коректно и не е извършено съобразно критериите на чл.93, ал.4 от ЗООС.
Самият факт, че в Решението не е написано правилното местоположение на обекта (землища с. Батак, с. Борино, гр. Девин) е достатъчен повод да се съмняваме за правилността на останалата част от съдържанието на административния акт, като това дали инвестиционното предложение попада в защитени територии. Също така, ако инвестиционното намерение попада на територите на две РИОСВ (както е в случая), отговорното ведомство по вземане на решения е МОСВ. И в заключение: до РИОСВ Смолян са постъпили не едно писмени възражения срещу реализацията на МВЕЦ на други инвеститори на близки участъци на същата река, така че ведомството със сигурност знае за конфликта на интереси.
Имайки предвид, че реализирането на инвестиционното предложение за МВЕЦ “Лъката” ще бъде в противоречие с националното законодателство (ЗБР, ЗООС) и с различни международни документи (Европейската конвенция за ландшафта, Бернската конвенция, Директива 92/43 на ЕС и Директива 79/409 на ЕС) и предвид гореизложените мотиви, Сдружение «Зелени Балкани» настоява, Басейнова Дирекция-Пловдив да откаже издаването на разрешително за водоползване от р. Девинска на “Минстрой – Девин” ЕООД.

Приложено съгласно текста: Решение № СМ – 085-ПР/2006 г.

С уважение,
Валентина Фиданова
Член на Управителния съвет на СНЦ "Зелени Балкани"