Становища

default

Относно инвестиционно намерение за добив на енергия чрез вятърни генератори, в землищата на с. Михалич и с. Пашово

30.05.2007

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ -
ХАСКОВО

Копие до:
Г-н Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите

“ЕЛВЕТ” ООД ”

ВЪЗРАЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение за добив на енергия чрез вятърни генератори, в землищата на с. Михалич и с. Пашово, Община Свиленград

Във връзка с уведомление на Фирма "Елвет" ООД отпечатано във в-к ,,Стария мост” брой № 14/2007 от 9.4.2007, уведомяващо населението на селата Михалич и Пашово, че Фирмата има намерение да реализира инвестиционен проект на обект: "Монтиране на ветрени генератори за производство на ел. енергия" в землищата на горепосочените села,

Сдружение Зелени Балкани изразява своето несъгласие с реализиране на въпросното намерение поради следните причини:
• Землищата на селата Михалич и Пашово са на територията на Сакар планина.
• Районът попада в потенциална защитена зона „Сакар” BG0002021, одобрена от Съвета по биологичното разнообразие към МОСВ, и отговаря на критериите на Европейската екологична мрежа „Натура 2000” – Директива 79/409 ЕЕС и Директива 92/43 ЕЕС. Опазването на местата от „Натура 2000” се регламентира от Закона за биологичното разнообразие.
• Територията е определена като Орнитологично важно място BG 021.
• Сакар е едно от най-важните места в Европа за световно застрашения царски орел (Aquila heliaca). Според Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN Red List) видът е определен като Уязвим (VULNERABLE VU C1 ver 3.1 (2001). Данните от Норвегия показват, че подобен парк за една година може да убие 9 орела, което би било фатално за популацията на царския орел в страната.
• Царският орел е включен в Приложения ІІ и ІІІ на Закона за Биологичното разнообразие, а убиването и унищожаването на местообитанията на видовете от тези Приложения е забранено и се наказва от Закона.
Районът е местообитание на редица видове от Приложение ІІ и ІІІ на Закона за биологичното разнообразие, сред които малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Cicnia nigra) и др. За всички тях вятърните генератори представляват потенциална заплаха
• Инвестиционното намерение няма да се вписва в характерния ландшафт на Сакар и е потенциална заплаха за бъдещо развитие на различни форми алтернативен туризъм.

Изказаното до тук е изразено в становище на Зелени Балкани предоставено на фирма "Елвет" ООД с писмо изх. №321/07. 12. 2006 г.

Зелени Балкани не е против използването на алтернативни източници на енергия , но настояваме това да става по начини не заплашващи биологичното и ландшафтно разнообразие.

За допълнителна информация
Градимир Градев – Отговорник природозащита
032 62 69 77; 0887 21 00 94

 Директор по природозащитата: Ивелин Иванов