Становища

default

Относно инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Янтра, в землищата на с. Белцов и с. Ценово, Община Ценово

19.07.2007

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

С Т А Н О В И Щ Е
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Янтра, в землищата на с. Белцов и с. Ценово, Община Ценово

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 3112/09.07.2007, Сдружение “Зелени Балкани” се запозна с информацията относно инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ “Янтра-1”.
Сдружение “Зелени Балкани” изказва своето категорично несъгласие с предстоящото изпълнение на проекта за изграждане на МВЕЦ, предвид следните мотиви:

1. Местоположение, консервационна значимост на района и негативно въздействие при експлоатацията на МВЕЦ върху биологичното разнообразие.
Мястото, където ще бъде ситуирано инвестиционното предложение е в границите на Защитена Зона “Река Янтра” с код BG0000610. Експлоатирането и строежа на МВЕЦ “Янтра-1” ще има негативно въздействие върху типовете хабитати и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.
Пряко ще бъдат засегнати три хабитата, включени в Приложение І на Директивата за хабитатите:
• 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
• 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
• 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
Всичките те са предмет на опазване на зоната и евентуалното намаляване на площите им ще доведе до непостигане на целите на опазване на ЗЗ «Река Янтра».
Рибите срещащи се в този участък на реката ще бъдат пряко засегнати, като част от тях са включени в Приложение ІІ на Директивата за хабитатите и са предмет на опазване в зоната. Изграждането на бетоновия праг ще редуцира техния брой, за което свидетелства аналогичен случай при с. Долна Студена, където в завирения участък на сега съществуващия бетонов праг е установено намаляване и изчезване на приоритетни видове риба. Предвиденото изграждане на рибен проход не гарантира успешното преминаване на всички видове и по никакъв начин не може да компенсира загубата на местообитания в завирения участък над бетоновия праг.

2. Въздействие върху ландшафта и туризма.
Участъка от р. Янтра в района на инвестиционното предложение е известен с добрите качества на ландшафтното си разнообразие. Бреговете на реката представляват отвесни скални венци, предлагащи места за гнездене на редица редки видове птици.
Тези благоприятни условия са предпоставка за развитие на алтернативен туризъм (наблюдение на птици, екотуризъм, спускане с лодки, опознавателен туризъм и др.). Изграждането на МВЕЦ ще внесе техногенен артефакт, значително ще снижи ландшафтната стойност на мястото, ще затрудни спускането с лодки по реката, като по този начин ще има негативен ефект върху развитието на алтернативния туризъм в региона.
Не на последно място може да бъде повдигнат и въпроса за опасността от наводнения. Всеки е запознат с поройния характер на р. Янтра и паралелно с действията за прочистване на речното и корито, инвестиционното предложение предвижда изграждане на праг, който реално е препятствие за осигуряване на необходимия отток на реката.

Във връзка с гореизложените мотиви, Зелени Балкани настоява за вземене на решение за спиране реализацията на инвестиционното намерение.

С уважение,
Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани