Становища

default

Относно заседание на НСБР от 13.09.2007 за приемане на 29 зони от НАТУРА 2000 за опазване на видове и местообитания

10.09.2007

До:
Министъра по околна среда и води

Копие до:
Членовете на Националният съвет по биологично разнообразие

Становище от:
1. Андрей Ковачев - СДП Балкани
2. Христо Николов - Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани
3. Борислав Тончев Българско Дружество за Защита на Птиците
4. Петко Цветков Българска Фондация Биоразнообразие
5. Катерина Раковска - WWF DCP България
6. Милена Ковачева – Информационен и учебен център по Екология
7. Веска Русакова – Българско дружество по фитоценология-2001
8. Петър Пенчев, НД Екогласност

 

Относно: точка 1. от дневният ред на заседание на Националният съвет по биологично разнообразие на 13 септември 2007 година за приемане на 29 зони от НАТУРА 2000 за опазване на видове и местообитания.

Уважаеми господин Министър и членове на НСБР,

Считаме, че предложените от НУГ корекции в границите на 22 зони от НАТУРА 2000, внесени в МОСВ с писмо с изх No на НУГ 0403-52/11.07.2007 г. не следва да се одобряват. Нашето становище е, че НСБР следва да утвърди първоначалните граници на всички отложени 29 зони за незабавно внасяне в Европейската Комисия, така както са дадени от техните вносители. Евентуални последващи корекции на техните граници може да се направят по време и съгласувано с резултатите на биогеографските семинари, като се отчетат и резултатите от проекта на БАН за прецизиране на НАТУРА 2000. Нашите мотиви са следните:
1. Съгласно чл. 10., ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие за разглеждане на заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие се внася списък от защитени зони с постъпила документации съгласно чл. 8, ал. 1 на същия закон. Документацията по чл. 8, ал. 1 на ЗБР включва: наименование; предмет и цели на опазване на защитената зона; попълнени стандартни форми с данни и оценки; картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона. Както е видно от писмо на НУГ 0403-52/11.07.2007 г. с него в МОСВ от всички тези задължителни атрибути е внесен единствено координатният регистър на 29 зони. До този момент нито една организация не е внесла в МОСВ такава документация за зоните с ревизираните от НУГ граници. Следователно НСБР няма правни основания за одобряване предложението на НУГ. От друга страна първоначалното предложение внесено от НПО включва всички необходими документи посочени в чл. 8, ал.1 на ЗБР.
2. Предложението на НУГ се основава изцяло на икономически мотиви и предвижда намаляването на покритието в НАТУРА 2000 на редица горски типове местообитания значително под 60% без да дава научна обосновка за това намаляване. То води и до намаляване на покритието на редица приоритетни горски и храстови типове местообитания (40A0 Суб-континентални пери-панонски храстови съобщества, * 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, *91I0 Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., * 9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор), които и без това са с недостатъчно (под 60%) покритие. С това си действие НУГ нарушава разпоредбите на чл. 4, ал. 1 на Директива 92/43/ЕИО, който посочва единствено научните критерии, като мотив за определяне границите на защитените зони. В свои дела съда на Европейските общности също ясно е посочил, че страните членки следва да не взимат в предвид икономически, социални и културни или регионални и местни характеристики при определяне на границите на зоните, които следва да се внесат в Европейската комисия, като заслужаващи идентифиране за Зони от значение за общността (дело C-371/98, Обединено кралство – “First Corporate Fishing”; дело C-67/99, Европейска комисия – Ирландия).
3. Предложението на НУГ напълно пренебрегва ролята на изключените територии за опазване на видове от Приложение 2 (ЗБР, Директива 92/43/ЕИО) и за не горски типове местообитания. По специално са изключени необходими територии за следните видове: *мечка (Ursus arctos); *вълк (Canis lupus); рис (Lynx lynx); балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balkanica); лалугер (Spermophilus citellus); добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni); мишевиден сънливец (Myomimus roachii); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); шипобедрена костенурка (Testudo graeca); пъстър смок (Elaphe sauromates); голям тритон (Triturus cristatus); главоч (Cottus gobio); *поточен рак (Astropotamobium torrentium); * бръмбар отшелник (Osmoderma eremita); * тигров молец на Джърси (Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria) и за редица приоритетни или редки горски местообитания. С това си действие отново се нарушават разпоредбите на чл. 4, ал.1 на Директива 92/43/ЕИО. За да може Европейската комисия да състави чернови списък на зони от Значение за общността, даващи възможност да се създаде свързана Европейска мрежа от такива зони, България има задължението да внесе в Европейската комисия изчерпателен списък от зони, които на национално равнище показват научна значимост с оглед задачите на Директивата (дело C-71/99, Европейска комисия – Германия; дело C-220/99, Европейска комисия – Франция).
4. НУГ предлага съкращаването на 353 000 хектара територии с изключително висока ландшафтна стойност, включени в следните сайтове: Родопи-Западни, Родопи-Средни, Централен Балкан - Буфер, Западна Стара планина, Провадийско Роякско плато, Осоговска планина, Етрополе – Байлово, Рила - Буфер и Яденица. Изключването на тези територии от мрежата е в сериозно противоречие с чл.4 от ЗБР, в частта „Ландшафтно разнообразие”, грубо неизпълнение на Европейската конвенция за ландшафта и тематично действие № 4 на Паневропейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие; Трябва да напомним, че всички тези територи са идентифицирани като територии с високо консервационно значение от Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие.
5. Съкращаването на големи територии, особено в сайтовете Родопи - Западни и Родопи – Средни, е също и в разрез с интересите на многобройните частни собственици на земи и гори, които ще бъдат лишени, както от компесаторни плащания по НАТУРА 2000, така и от възможности за привличане на бъдещи зелени инвестиции. Прилагаме протестно писмо на инициативните комитети срещу съкращаването на територията на сайт Родопи – Средни. /Приложение 1/
4. Описаните от т.1 до т.3 задължения на България следваше да бъдат изпълнени към 01 януари 2007 година и заради тяхното просрочване и лишаване на тези зони от защита България е непосредствено заплашена от наказателна процедура от страна на Европейската комисия.
Подробен анализ на недостатъчността на мрежата, произтичаща от предложението на НУГ е даден в приложение.
На основание на тези мотиви правим следните предложения за решения на заседанието на НСБР от 13.09.2007 г.:
1. НСБР реши да приеме за одобрение от МС по реда на ЗБР и за незабавно внасяне в Европейската комисия, първоначално предложените граници на 29-те защитени зони оставени за до прецизиране след решението на НСБР от 21.11.2007 г.
2. НСБР не одобри предложението на НУГ за прецизиране на границите на 22 от 29 зони, поради липса на изготвена документация по чл. 8, ал. 1 на ЗБР и поради изключване на необходими територии за опазване на видове и местообитания от приложения 1 и 2 на ЗБР и Директива 92/43/ЕИО.
3. НСБР реши евентуални корекции на така одобрените граници да се направят, с оглед резултатите от биогеографските семинари след съобразяване със становището на БАН, Европейската комисия и Европейският тематичен център за биоразнообразие.

Дата:11.09.2007г.
С уважение :
Андрей Ковачев /член на УС на СДП БАЛКАНИ/