default

Организациите и институциите, които ни гласуваха доверие и с които ежедневно работим:

Международни

Dema - Испания www.demaprimilla.org
Goodwings - платформа за онлайн резервации - https://www.goodwings.com/en-us
SiteGround - Web Hosting Platform - https://www.siteground.com/
Секретариат на ACCOBAMS - http://www.accobams.org/ 
Juntaex - Junta de Extremadura  -  http://www.gobex.es/web/
Световен фонд за дивата природа с неговите международни и национални организации:
WWF International –Дунавско-карпатска програма www.wwf.org www.panda.org
WWF – Австрия www.wwf.at
WWF – Германия - Институт по заливните гори www.wwf.de
WWF – Гърция www.wwf.gr
WWF-Дания www.wwf.dk
Комитет срещу убийства на птици (Komitee gegen den Vogelmord e.V. (The society Against Bird Huting) www.komitee.de
EURONATUR www.euronatur.org
Британски тръст доброволци за консервация (BTCV) www.btcv.org
Франкфуртското зоологическо дружество (Frankfurt Zoological Society) www.zgf.de
Фондацията за черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation ) www.bvcf.org
Фондация за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation) https://www.4vultures.org/
Централна и източно европейска работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org
Международна природозащитна мрежа www.inaturenet.org
Milvus Group – Румъния www.milvus.ro
Дружество на екологистите в Македония (DEM)
EagleEye 
Парк за птици Валсроде -  Vogelpark Walsrode Fonds GmbH www.vogelpark-walsrode.de
Австрийски координационен център за опазване на прилепите и научни изследвания - Fledermausschutz- und forschung in Österreich (KFFÖ) www.fledermausschutz.at
SWAROVSKI OPTIK - https://aa.swarovskioptik.com/birding

Национални
МОСВ www.moew.government.bg
МЗГ www.mzgar.government.bg
Националната служба за защита на природата (НСЗП )
Държавна агенция по горите (ДАГ)
Регионалните инспекции по опазване на околната среда и води (РИОСВ)
Регионалните управления на горите (РУГ), Държавните лесничейства (ДЛ), Държавните дивечовъдни станции (ДДС)
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - www.nafa-bg.org
Съюз на ловците и риболовците в България - www.slrb-bg.com
Асоциация на парковете в България - Дирекциите на природните и националите паркове в страната www.bg-parks.net
Българска орнитологична централа www.zoology.bas.bg/depts/boc_bg
WWF – Дунавско-Карпатска програма – България - www.panda.org/bg
СДП Балкани http://balkani.org/
Българско дружество за защита на птиците – www.bspb.org
Информационен и учебен център по екология - www.ceie.org
Българска фондация „Биоразноборазие” www.bbf.biodiversity.bg
Екологично сдружение „За Земята” - www.zazemiata.org
Сдружение Агролинк www.agrolink.org
Сдружение „Природа назаем” http://bornat.org/introen.html
Сдружение „Природен фонд”
Фонд за дивата флора и фауна www.fwff.org
Дружество за защита на хищтните птици
Група за изследване и защита на прилепите - www.bats-bulgaria.org
Българско херпетологично дружество - www.bulhersoc.hit.bg
Българско дружество по фитоценология 2001
Централна лаборатория по обща екология, БАН www.ecolab.bas.bg
Съюз за защита на Родопите
Фондация „Льо Балкан”
Фондация „Геа – Челония”
Българска асоциация за алтернативен туризъм - http://baatbg.org/
Фондация Помощ за благотворителността в България - http://bcaf.bg/bg/
Институт Отворено общество, София - www.osf.bg
Фондация Работилница за граждански инициативи - www.wcif-bg.org
Програма достъп до информация - www.aip-bg.org
Български център за нестопанско право - www.bcnl.org
Фондация за рехабилитация на слепи - www.rehblind.org
Сдружение Медии с човешко лице
Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции Кърджали - www.ariri.org
Национална ветеринарно-медицинска служба
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора https://pgvm-bg.com/home.html
Тракийски университет - Стара Загора www.uni-sz.bg
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  www.uni-plovdiv.bg
Ветеринарни клиники д-р Цеков -  www.hironus.eu
Регионален природонаучен музей - Пловдив - www.rnhm.org
Gorichka.bg  - www.gorichka.bg
Зоо Хит - уеб-портал за зооживота в България www.ZooHit.bg
Стара Загора Проект ЕООД
Първи Български Зоопортал -  www.zoomania.org
Миазоо - www.miazoo.com
Тролейбусни превози ЕООД - Стара Загора
Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" - http://www.slrb.bg
Сдружение ,,Природен парк Сакар“ - http://www.natura-sakar.org
Фондация “ Виа Понтика” - http://www.viapontica.org
Аграрен университет – Пловдив - http://www.au-plovdiv.bg
Националният природонаучен музей, София (НПМ) към БАН - http://www.nmnhs.com
Българската академия на науките - http://www.bas.bg
Травентурия ООД - http://www.traventuria.bg
Одисея-Ин ООД