Становища

default

Писмо - Становище на Зелени Балкани до ЕВН България, във връзка с изграждането на ветрогенераторни паркове на територията на Калиакра и строителството на каскада Горна Арда

23.07.2009

ДО
ЕВН НАТУРКРАФТ

 

СТАНОВИЩЕ

От СНЦ “Зелени Балкани”, гр. Пловдив ,бул"Шести Септември“ 160
Чрез своя представител Валентина Фиданова член на УС на “Зелени Балкани“
Адрес за кореспонденция – гр.Пловдив, бул. “Шести септември” 160
Телефон за връзка - 032/62 69 77; 032/ 62 69 15

 

 

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към вас по повод публикации, според които вашата компания планира да инвестира в изграждането на ветрогенераторни паркове на територията на Калиакра и в строителството на каскадата "Горна Арда".

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България . Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България.
Повече информация може да видите на нашата интернет страница: http://www.greenbalkans.org/

С развитието на съвременните технологии в световен мащаб, беше постигнат напредък в разработването на алтернативните източници за добив на електроенергия. През последните няколко години популярността им на територията на Република България нараства, като се увеличава и броят на проектите и инвестиционните предложения за изграждането на такива съоръжения. Този процес, за съжаление, има и своите отрицателни страни, върху които бихме искали да акцентираме в настоящото Становище.

СНЦ „Зелени Балкани” поддържа становището, че тези екологични източници на енергия имат своите предимства, когато се изграждат в подходящите, не само от гледна точка на икономическа и енергийна ефективност, места, но и от гледна точка на въздействие върху природата и биоразнообразието в районите, в които се разполагат. За съжаление, досегашната практика в развитието на този процес в България, създава предпоставки за сериозно притеснение.

В момента изградените ветропаркове на територията на Калиакра, както и много от тези, които са в процес на изграждане са извършени в нарушение на ЗБР , Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания , с които се въведе екологичната мрежа Натура 2000 в България.
За тези нарушения са подадени жалби в ЕК, които са процес на разглеждане, а за други е стартирала вече наказателна процедура, включително и за инвестиционното предложение, което сте закупили от фирма „Универсум Енереджи” близо до с.Българево.
Считаме, че инвестиционното предложение за изграждане на ветрогенераторен парк при с. Българево, в резултат на пряка загуба на площ, фрагментация, кумулативен ефект, безпокойство, навлизане на инвазивни видове и др., ще нанесе значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания предмет на опазване в защитена зона “Комплекс Калиакра” с код BG000573 по Директивата за опазване на местообитанията, както и върху популациите на много видове птици – обект на опазване в защитена зона „Калиакра” с код BG0002051 по Директивата за опазване на птиците. Реализацията на това инвестиционно предложение ще бъде допълнителен мотив за сакнции на България, при стартирала вече от Европейската комисия наказателна процедура над страната за неопазване на зона „Калиакра”. Това противоречи на интересите на обществото, като цяло, защото евентуални санкции ще бъдат заплатени от Българските данъкоплатци.

Развитето на каскадата “Горна Арда” ще унищожи уникалното биоразнообразие и ландшафт в 100-километров участък от река Арда. Разрешението за строителството от страна Правителството се базира на некоректно извършени извършени оценки за въздействието върху околната среда.
Реализирането на проекта също ще доведе до санкции от страна на ЕК за нарушаване на Директивите от Натура 2000. Вярно е, че производството на електроенергия от ВЕЦ не води до образуване на отпадъци, поради което се смята за екологосъобразно, но практиката доказва, че хидротехническите съоръжения от подобен тип създават много повече вреди .
С построяването на каскадата ще се повиши значително влажността в района. Поради промяната на условията на живот ще настъпи смяна на местообитанията, т.е. сухолюбивите видове ще се изместят от влаголюбиви. Ще стане почти невъзможно да се отглежда качествен тютюн, защото той обича сухи местообитания, а е основен поминък на хората от региона. Източните Родопи са на първите места в Европа по разнообразие на птици. При тях също ще се наблюдава смяна на местообитанията. Зърненоядните ще се сменят с насекомоядни. Гнездата на някои видове, например на белоопашатия мишелов , черния щъркел и др. птици, защитени от Червената книга , Конвенцията за опазване на дивата флора и фауна, ЗБР и Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици - ще останат под водата. Арда е богата на шаран, костур, кефал, мряна, бяла риба, сом и щепок. Промяната в режима на водите от течащи в стоящи ще доведе до изменение в температурния и кислородния режим и напълно ще се изменят условията им за живот. Водните турбини ще унищожат 95% от ихтиопланктона, с който се жранят всички биоединици надолу по течението. Ще се унищожи обликът на региона, който е изключително красив.

ЕВН е национална компания, която е доказала своята отговорна позиция в опазването на биоразнообразието, чрез всички дейности за подпомагане популацията на белия щъркел в България.
Надяваме се отчитайки изложените факти, ЕВН да продължи да осъществява екологично ориентирана политика и за в бъдеще.


С уважение,
Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани“