Становища

default

Писмо до Президента на Република България относно Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от 41-то Народно събрание на 28 октомври 2010 г.

21.11.2010
До:
ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

МОЛБА
от
Сдружение “Зелени Балкани”,
ул. "Скопие" № 1, eтаж 2, офис 10
гр. Пловдив 4004
тел: 032/62 69 77 и 032/62 69 15
www.greenbalkans.org
Представлявано от  Валентина Фиданова -Член на УС


Относно: Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от 41-то Народно събрание на 28 октомври 2010 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщам се към Вас във връзка с чл.101, ал.1 и чл.88, ал.3 от Конституцията на Република България, с молба да върнете приетия от Народното събрание Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча за ново обсъждане, поради следните мотиви:

Закона за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от 41-то Народно събрание на 28 октомври 2010 г., съдържа в себе си противоречия със сега действащото законодателство, по специално Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитанията.

1. Отчитаме тревожните случаи на нанасяне на щети и появилите се вече жертви от действия на индивиди от вида кафява мечка (Ursus arctos), но считаме, че сегашната законова рамка дава достатъчно добър механизъм за предотвратяването им и защита на обществото.
Този проблем е изключително сериозен и напълно подкрепяме всички адекватни действия за защита обществените интереси и сигурността на гражданите на Р България на първо място. Решаването на проблема изисква мъдро и законосъобразно решение, за да бъде осигурена защита на българските граждани, като същевременно бъде спазвано националното и европейско природозащитно законодателство.
Практиката до този момент по отстрела на проблемни индивиди от вида кафява мечка (Ursus arctos) е показал, че обикновено се убива друг екземпляр, а щетите от проблемната мечка продължават.
Осъществяването на ефективния контрол е в компетентността на ИАГ и ловците, които извършват необходимия отстрел, и основните усилия трябва да се насочат, именно, в повишаване на ефективността на тези действия.
Считаме, че основният въпрос, който трябва да бъде решен в тази връзка е оптимизиране на процедурата за издаване на разрешителни по изключенията, при условията на които се допуска отстрелът на кафява мечка (Ursus arctos). В тази връзка за бързото прилагане на закона и адекватна реакция от МОСВ бе изработена промяна в Наредбата за издаване на разрешителни за отстрел на проблемни мечки, така че разрешителните да се издават за часове, като проектонаредбата трябва само да бъде приета.
Създаването на специализирани екипи от обучени ловци, притежаващи необходимият опит, бързо и ефективно да отстранят проблемна мечка е следващата стъпка, за чието осъществяване вече е започнато да се работи в структурите на ИАГ и със съдействието на природозащитни организации.

2.По отношение на текстовете за регулиран лов в чл.54 на ЗЛОД е необходимо да бъде променен статутът на вида и той да бъде изключен от приложение №3 на ЗБР, съответно приложение IV на Директива 92/43/ЕИО.
Към настоящия момент няма категорична научна информация и установен благоприятен статус за кафявата мечка, които биха обосновали подобна процедура и приетите промени в ЗЛОД и ЗБР в този си вид ще доведат до липса на адекватна транспозиция на Директива 92/43/ЕИО, както и до последващи нарушения на Директивата.
В тази връзка Ви обръщаме внимание, че общи причини и неконкретизирани наложителни обстоятелства не могат да бъдат основание за дерогации по чл.16 на Директива 92/43/ЕИО съответно чл.48 на ЗБР.
С приетия Закон от Народното събрание на Р България, се осъществява явно нарушение на чл.16 на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания, които водят до директно нарушение на чл.12, третиращ строгата защита за видовете от Приложение IV на Директивата, където е включена кафявата мечка (Ursus arctos).
Общи и непрецизирани дерогации, съгласно решения на Съда на европейските общности по дела (C-247/85, Комисията срещу Белгия; C-262/85, Комисията срещу Италия и C-6/04, Комисията срещу Великобритания), не отговарят на смисъла на дерогаците дефинирани в Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕИО.

3. В допълнение извършването на трофеен лов и получаването на приходи от подобен лов на вид от Приложение 3 на ЗБР, какъвто е мечката, е в противоречие и с националното законодателство, а именно, чл.39 от ЗБР.
Там ясно е описано, че никой не може да притежава жив или мъртъв екземпляр от Приложение 3 към чл.38 от ЗБР, нито да търгува с него или да го изнася зад граница.
И ако досега мечката, въпреки изричните текстове на чл.39 от ЗБР фигурираше в Ценоразписа за ползване на дивеч и дивечови продукти утвърждаван с подпис от Министъра на земеделието и храните, то с включването кафявата мечка (Ursus arctos ) в Закона за лова и опазване на дивеча като ловен обект, това нарушение придобива драстични размери.

В заключение, надяваме се Вашата позиция по този важен за обществото въпрос да помогне на Р България стриктно да спазва задълженията по Европейското законодателство, като страна членка на Европейския съюз, без да е необходимо да търпи санкции.

С уважение,

Валентина Фиданова
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани”