Проекти

План управление на Защитена местност Злато поле

Период: 02.01.2006 – 30.11.2006г.

Финансираща организация: Община Димитровград.

Цел: Изработване на план за управление и проект за възстановяване на хидрологичния режим на Защитена местност ”Злато поле”.

Дейности:
- Извършване на широк спектър базови проучвания, необходими за изработването на План за управление;
- Изработване на План за управление, съгласно изискванията на Закона за защитените територии;
- Изработването на концепция за възстановяване и управление на водния баланс, съдържаща хидрологична оценка, идейно техническо решение и оценка на необходимите капитални вложения;
- Организиране на широко обществено обсъждане на Плана за управление и концепцията за възстановяване.

Резултати:
- Внесен в МОСВ за одобрение проект на план за управление на ЗМ "Злато Поле" (февруари,2006г.);
- Изготвен експертен доклад за възстановяване и управление на водния баланс на ЗМ "Злато Поле";
- Проведено широко обществено обсъждане на плана за управление и концепцията за възстановяване с представители на местната общност, ползвателите на ресурсите, местните власти и държавните институции.