Новини

План за действие

План за действие

02.12.2016
Във връзка с изпълнението на проект ,,По-голям шанс за Белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България“ - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“ по програма LIFE+ на Европейския Съюз и на основание чл. 11 от Наредбата за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на МОСВ (Обн., ДВ, бр.73 от 19.08.2003 г.), Сдружението отправя покана към заинтересованите страни за обществено обсъждане на работен проект на ,,ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА (FALCO NAUMANNI FLEISCHER, 1818) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027“
Общественото обсъждане ще се проведе от 11:00 часа на 22.12.2016 г., в село Левка, община Свиленград в Демонстрационната зала на Центъра за природозащитни дейности за Белошипата ветрушка
Тук на място, всички участнице ще могат да се запознаят от непосредствена близост с методите и технологиите, които се използват от експертите на Зелени Балкани в процеса на възстановяване на редките Белошипи ветрушки, като гнездящ вид в България. 
Копие на работната версия на Плана е на разположение в офиса на Зелени Балкани, в гр. Пловдив, ул. ,,Скопие“ №1, офис 10, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, до 19.12.2017 или при предварително поискване.
 
За контакти:
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org