Проекти

default

Подкрепа на реформата в природозащитното законодателство

Период: 16.09.2001 г. – 16.09.2002г.

Финансираща организация: Phare Access.

Дейности: Предложението представлява мобилизиране на ресурсите на НПО и независими експерти за ускоряване адаптирането на българското законодателство с изискванията на Директива 92/ 43/ ЕС/за запазване на природните местообитания. Породена е спешна необходимост от реформа на българското природозащитно законодателство поради рязкото увеличаване на незаконните сечи в горите, породени от протичащата реституция на гори и земеделски земи и рязкото увеличаване на бракониерството вследствие на тежката икономическа криза. В контекста на опазване на природните хабитати и биологичното разнообразие предложението предвижда и развитие и популяризиране в страната на нормативната база на Регламент 2078/92/ ЕС, подпомагащ развитие на алтернативни агроекологични схеми. Предложението предвижда и изграждането в страната на първата доброволна система за обществен контрол и съдействие върху охраната и управлението на горите.