default

ПОЛИТИКИ

На 1 юли 2002 г. Българското Правителство “затвори страницата Околна среда”. Ако хармонизацията на природозащитното законодателството с европейското вече е факт, то в никакъв случай не може да се каже, че са разработени механизми на ефективна природозащитна политика и управление. Процеса на изработване на национални, регионални, стратегически и политически документи е в самото начало. Този процес не е осигурен не само капацитетно, но и ресурсно.

От основаването си Сдружение Зелени Балкани си е поставило като главна своя цел въздействие върху изпълнителната и законодателната власт за ускоряване на реформата в българската природозащитна политика.

За изпълнението на тази цел през последните 10 години са изпълнени 14 проекта, подпомогнати от международни донори и доброволното участие на експерти на дружеството.

Пряк резултат от тази дейност е изработването през периода 1994-2003 г. на 26 политически документа от международно, национално и регионално значение, насочени към развитие на българската природозащитна политика и управление.

В резултат на тази активност на Зелени Балкани пряко са повлияни осем правителствени секторни политики, изработени са четири важни стратегически документа и няколко документи от регионално ниво. Изготвените от Зелени Балкани документи са оказали най-значимо влияние в следните области: 
• Изпълнение на поетите от страната международни задължения в областта на опазване на биологичното и ланшафтно разнообразие (международни конвенции, споразумения и договори).
• Увеличаване на размера и мрежата на защитени природни територии.
• Намаляване на заплахите за унищожение на равнинните и крайречни гори.
• Усъвършенстване на документите за национално и местно природозащитно управление и устойчиво ползване на природните ресурси.

Най-важни резултати:
Представени са хронологично по-значимите документи от национално и международно значение. 
• Участие в разработването на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 17 експерти на Зелени Балкани подготвиха доклад, който е публикуван в основните томове на стратегията (1994, Национална стратегия за опазване на биологичното развитие. Основни доклади. Том 2)
• Доклад-концепция “Подготовка на законопроекта за опазване на биологичното разнообразие”. Концепцията е подкрепена от 12 НПО (1998, Закон за опазване на биологичното разнообразие - концепция на неправителствени природозащитни организации).
• Доклад-концепция “Насоки за изработване на Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие”. Докладът е предназначен за правителствения екип разработващ Националния план.
• Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови. Национален политически документ, изработен под ръководството на WWF Германия – Институт по екология на заливните гори( WWF-Auen-Institut) , с участието на експерти от WWF DCP, Зелени Балкани и Националното управление по горите.
• Проблеми на управлението и развитието породени от несъвършенствата на законовата и нормативната база в областта на ландшафтното и биологичното разнообразие и устойчивото управление на ресурсите. Докладът е поръчан от българския офис на ПРООН, във връзка с изпълнението на GEF проект за Западни и Източни Родопи.
• Политически и регулационен преглед на потенциалните конфликти между различните сектори на земеползване, в аспект на опазване на биологичното разнообразие и природните ресурси. Доклад поръчан от българския офис на ПРООН, във връзка с изпълнението на GEF проект за Западни и Източни Родопи.
• Оценка на българската природозащитна политика в контекста на присъединяването на страната към Европейския съюз.Докладът представлява оценка на 10-годишната природозащитна правителствена политика и е предназначен за българския парламент и правителство. Кратка версия на доклада е публикувана в сп. “Ost-West-Gegeninformationen”.
• Зелени Балкани, CEEWEB и Литовски природен фонд (Lithuanian Fund for Nature), изпълниха международен проект, насочен към подпомагане на правителствените природозащитни политики. Публикувани са критични оценки и доклади за 10 Източноевропейски страни, в това число и България в следните направления:
- Оценка на изпълнението на международните задължения (международните конвенции и споразумения в областта на биологичното разнообразие).
- Оценка на изпълнението на Общоевропейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие
- Оценка на дейностите и политиките по опазване на биологичното разнообразие в Националните планове за развитие.
Изготвените анализи и оценки бяха подложени на международна обществена дискусия с участието на НПО-експрети от 10 Източноевропейски страни. Като резултат от дискусията беше приета Декларация за развитие на политиката в областта на биологичното разнообразие, предназначена за международния форум “Околна среда за Европа” – Киев 2003 г.

Зелени Балкани в партньорство с различни общини разработва програми и планове за действие за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на териториите на общините. Тези програми са и важен инструмент за кандидатстване на местните власти във фондовете и програмите на ЕС.

Дейностите на Зелени Балкани в това направление са подкрепяни от: 
Европейски съюз - Програма ФАР, Американската агенция за международно развитие (USAID) – чрез Института за устойчиви общности от Програма Демократична мрежа в България, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, Глобалния екологичен фонд (GEF) / Програмата за развитие на обединените нации (UNDP) и др.
Декларация на българските природозащитни организации за промяна на природазащитната политика - български език 153.08 KB (pdf) Свали
Оценка на българската природозащитна политика в контекста на присъединяването на страната към Европейския съюз - български език 107.5 KB (doc) Свали