Новини

Посетителски център „Поморийско езеро“ домакин на учебно посещение на експерти от Турция

Посетителски център „Поморийско езеро“ домакин на учебно посещение на експерти от Турция

12.03.2018
          На 10 март група експерти и граждани от Турция посетиха района на Поморийско езеро. Посещението бе част от проект ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз на сдружения ,,Природен Парк Сакар“, с. Левка и DAYKO, Турция. От страна на партньорите по проекта участваха представители на турската неправителствена организация и представители на НПО, администрация и граждани от Р. Турция.

         Експерти на „Зелени Балкани“ представиха дългогодишната програма на сдружението за опазване на Поморийско езеро. Специален акцент беше поставен върху значението на Поморийско езеро в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Солената лагуна е част от две защитени зони – ЗЗ „Поморие“ за опазване на природните местообитания и видове от флората и фауната и ЗЗ „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици. Колегите от Турция бяха запознати с пилотния за България процес на изготвяне на Интегриран план за управление (ИПУ) на комплекса от защитени територии в района: ЗМ „Поморийско езеро“, Рамсарско място „Комплекс Поморийски влажни зони“, ЗЗ „Поморийско езеро“ и ЗЗ „Поморие“.            
   
      Представен беше ползвания подход, кратко съдържание на ИПУ, заплахите, трудностите и предизвикателствата в процеса, изпълнените дейности. Демонстрирани бяха и методите за мониторинг и проучване на местообитанията и различните групи организми за целите на обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000, както и свързани с процеса на докладване към ЕК.

     Специален интерес у гостите предизвика новаторския подход с изградената система за видеонаблюдение на солената лагуна в посетителския център, която позволява освен подробни наблюдения на южната част на езерото и системен мониторинг за заплахите и нарушенията в комплекса от защитени територии.

Проект „Видеонаблюдение на Поморийско езеро“ се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот", в партньорството с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.