Проекти

Последна надежда за последните чаплови колонии във вътрешността на България

Период: 15.06.2006 – 30.11.2006 г.

Финансираща организация: фондация "Екообщност"

Цели: Ограничаване на заплахите и дългосрочното опазване на смесената чаплова колония край с. Конуш и на колонията от сиви чапли край с. Паничери; Повишаване екологичната култура на местното население; привличане и мотивиране на младежи за опазването и възстановяването на колониите;  Демонстриране ползите от опазването на чапловите колонии чрез представяне на успешни практики и осигуряване на възможности за обмяна на опит между местните власти в с. Паничери, с. Конуш и с. Белозем.

Дейности: Охрана и мониторинг на чапловата колония на микроязовир Конуш по време на размножителния сезон; залесяване в района на микроязовира; изработване и поставяне на информационни табели край ЗМ „Дванайсет дръжкоцветни дъба” – Паничери и залесяване в района на отсечените дървета край микроязовир Паничери; - Организирането на обменни посещения на децата от Конуш в Паничери и обратно; посещение на интерактивна Класна стая «Земно кълбо», заедно с ученици от Пловдив, отпечатване и разпространение на рекламни материали и мултимедийна презентация;
Обмен на добри екологични практики по време на среща за споделяне на опит и обсъждане на проблеми и предизвикателства, с участието на кметовете на с. Паничери и с.Конуш в Европейското село на белия щъркел – Белозем;

Резултати: посещения за охрана и мониторинг на колонията край Конуш, Залесени над 160 върбови фиданки в ЗМ „Аязмото” – Конуш и ЗМ „Дванайсет дръжкоцветни дъба” – Паничери ; Изработени и поставени 2 указателни табели на ЗМ „Дванадесет дръжкоцветни дъба” – Паничери;Отпечатани 5 вида стикери с чапли, плакат и мултимедийна презентация, показана в Конуш, Паничери и училища в Пловдив; Общо 120 деца от Конуш, Паничери и Пловдив, преминали през интерактивното обучение на ТАЙМ Екопроекти – Класна стая – Земно кълбо; Обмен на добри екологични практики по време на среща на кметовете на Белозем, Паничери и Конуш в Европейското село на белия щъркел – Белозем.