Новини

default

Правдата възтържествува - Съдът се произнесе в полза на природозащитниците по случая с Деветашката пещера

Първа снимка
23.02.2012
Административното дело бе образувано въз основа на жалба от Сдружение „Зелени Балкани”, срещу двата акта, с които РИОСВ Плевен разреши заснемането на нашумялата холивудска продукция у нас. Делото бе заведено вследствие на подадените до Организацията множество сигнали от граждани.

Припомняме, че през ноември 2011г., граждани, експерти по изследване на прилепите, спелеолози и неправителствени организации  сигнализираха държавните институции, че снимането на филма Непобедимите 2 в Деветашката пещера, не само има крайно негативно въздействие върху зимуващите прилепи в нея, но и нарушава редица закони и нормативни актове.
Последва жестока полемика на природозащитниците с МОСВ и РИОСВ - Плевен и истинска “медийна битка” по случая, в очакване Съдебната власт да се произнесе...
  • Според настоящото решение на Съда  http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d02_2012/04912612.htm "...административният орган" (в случая РИОСВ Плевен) "е постановил актове, несъответни и на целта на Закона за защитените територии", което потвърждава тезата на природозащитниците, че РИОСВ е нарушила този основен природозащитен закон, който има "водеща роля" по отношение на дейностите в защитената територия.
  • Съдът постанови, че филмовата компания не е била нито собственик нито ползвател в защитената територия и не попада в обхвата на законовите основания, използвани от РИОСВ Плевен да извърши съгласуване по § 7, във връзка с чл.11 от Закона за защитените територии – т.е. филмовата компания неправомерно е получила разрешението за снимки в пещерата.
  • Съдът постанови, и че с оглед попадането на защитената територия в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, РИОСВ Плевен е трябвало да проведе процедура по оценка за съвместимост на основание чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. С оглед постановеното от Съда, РИОСВ Плевен е нарушила не само ЗЗТ, но и ЗБР, както и чл.6(3) на Директива 92/43/ЕИО – т.е. РИОСВ изцяло в нарушение на закона е "прескочила" една от законовите стъпки, чиято цел е да гарантира, че няма да се допусне увреждане на местообитанията и видовете от общоевропейска значимост.
  • Според Съда "като НЕ е изпълнила тази задължителна процедура в рамките на производството по съгласуване, органът е допуснал съществено нарушение на административно-производствените правила...". С това, Съдът като орган тълкуващ закона, опровергава твърденията на директорката на РИОСВ Плевен, че действията на РИОСВ са административно и законово издържани.
„Нарушавайки чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, РИОСВ Плевен лиши заинтересованата общественост, от възможност да постави въпроса пред Съда, преди да стартират дейности по заснемането на филма" , допълва Добромир Добринов от Зелени Балкани. Според него, ако актовете бяха публикувани от РИОСВ, както изисква чл.31 на ЗБР, това щеше да даде шанс да бъдат навременно оспорвани от природозащитниците. Това от своя страна нямаше да позволи да влязат в сила, докато не приключат съдебдните производства и филмът нямаше да бъде заснет”.

"РИОСВ е институцията призвана по Закон да осигури прилагането му", сподели Елена Стоева от Зелени Балкани. "Именно нарушаването на Закона, от институцията отговорна за спазването му беше най-обезпокоителното в случая".

Въпреки това, настоящото решение на Съда може да се приеме като голям успех на гражданското общество, по няколко причини:
- доказва, че твърденията на РИОСВ и МОСВ, че няма незаконни действия СА НЕВЕРНИ;
- доказва, че специалистите и представителите на НПО, обвинени от МОСВ в спекулации, са БИЛИ ПРАВИ;
- препотвърждава, че Обществеността, в лицето на гражданските организации има законовото право да се явява коректив и дори контролен орган на държавните институции, когато са налице факти за неспазване на българските закони (Съдът, на практика, отхвърли аргументите на адвокатите на РИОСВ Плевен и Ню Бояно Вибурно Филм, че Зелени Балкани като обществена природозащитна НПО нямат "правния интерес" и не могат да оспорват решенията на РИОСВ. Напротив, решението на Съда доказва, че всяка обществена организация, чиято дейност е свързана с природозащитата има право да оспорва решения, взети в ущърб на природозащитното законодателство).


Въпреки, че решението на Съда излезе твърде късно, за да доведе до преустановяване на ВЕЧЕ ДОКАЗАНО НЕЗАКОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ, това дело е важен прецедент в историята на усилията за опазване на пещерите в България.

Надяваме се, решението на Съда, да доведе до преразглеждане на позиция на МОСВ и да бъдат наказани отговорните лица - нещо, за което НПО и експерти, настояват от самото начало на случая.

С това дейностите по случая с Деветашката пещера не са приключили - все още се разглеждат сигналите, изпратени до Европейската комисия и Бернската конвенция. Припомняме, че до края на февруари, Европейската комисия очаква официалния отговор на българските власти за техните действия по случая с Деветашката пещера, след което ще излезе с мотивирано решение дали да прекрати разследването или да стартира наказателна процедура срещу държавата. Решението на Административен съд гр.Плевен, ясно посочва, че нарушение на Директивата е извършено и вероятно държавата ще понесе значителни негативи от погазването на националното и европейско природозащитно законодателство.

"За всички нас тепърва предстои много работа", споделя Боян Петров от Центъра за изследване и защита на прилепите към БАН. "Целта ни е да се промени българското законодателство, по начин, гарантиращ опазването на пещерите и прилепите".
В тази връзка експерти и НПО ще изготвят своите предложения до МОСВ и Парламента за промени в Закона за биологичното разнообразие и приемането на нови законодателни текстове, гарантиращи опазването на тези забележителни елементи от ландшафта - пещерите, приютили уникално и уязвимо биоразнообразие.

В заключение, изказваме искрената си благодарност към Административен съд гр.Плевен за неговото решение, което е една сериозна крачка в утвърждаване на законността в държавата и носи важно тълкувание на законите, с оглед недопускането на подобни нарушения в бъдеще.

За допълнителна информация:
Добромир Добринов - Зелени Балкани, моб. тел. 0884004667
, е-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Към новината е използвана снимка на Свилен Делчев - Пещерен клуб "Хеликтит"

Кратка предистория на случилото се:
В началото на месец ноември, от сигнали на граждани Зелени Балкани разбраха, че в района на защитената територия са стартирали мащабни дейности по заснемане на филмовата продукция и строеж на пътен мост към Деветашката пещера.
В резултата на координирани действия с ЦИЗП-БАН, Българската Федерация по спелеология и представители на пещерната общност у нас, бяха подадени множество сигнали до РИОСВ Плевен за случващото се .
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1270&language=bg_BG&cat_id=35&

Отчитайки известните обстоятелствата, в сигнал до РИОСВ Плевен, екипът на Зелени Балкани посочи, че за описаните действия е необходимо да се проведе процедура по оценка за съвместимост във връзка с чл.31 от ЗБР.

За да бъде спряно закононарушението, Административен съд гр.Ловеч беше сезиран за неоснователни действия и бездействие от страна на РИОСВ Плевен. Това е бърза съдебна процедура, с кратки срокове на провеждане, в рамките на която, Сдружението се запозна за първи път с актовете на РИОСВ Плевен, с които е било разрешено заснемането на филма. Съдът в гр. Ловеч, препрати жалбата до Съда в гр.Плевен, като последният се произнесе, че щом РИОСВ е издала две съгласувателни писма, няма неоснователно бездействие. По отношение твърденията за неоснователни действия на РИОСВ Плевен, Съдът в гр.Плевен върна преписката в Съда в гр. Ловеч, като последният повдигна спор за подсъдност пред Върховния административен съд. ВАС в Определение №16502/14.12.2011 год. по административно дело №15242/2011г., определи за компетентен да се произнесе Административен съд гр.Плевен, като посочи, че оспорването навежда на правно основание за оспорване на административен акт.
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1287&language=bg_BG&cat_id=35&

Отчитайки, че по това време, вече имаше информация, че строителството на моста към пещерата е разделено от дейностите в нея и е съгласувано отделно от МОСВ, фактът, че дейностите по заснемане не са дефинирани и описани ясно в националното законодателство като инвестиционно предложение, Зелени Балкани повдигнах въпроса за нищожността на акта на РИОСВ Плевен, като се обосноваха с прилагането само на Закона за защитените тетитории и съответно нарушението от страна на РИОСВ Плевен, съгласувайки дейности в разрез с заповедта на защитената територия.

При окончателното си произнасяне, Административен съд гр. Плевен, постанови, че дори само дейностите по заснемане в пещерата, представляват инвестиционно предложение, с което РИОСВ Плевен не е спазил изискванията на чл.31 от ЗБР. РИОСВ е провела изцяло незаконосъобразно процедурата. Въпросът дали заснемането на филма е в разрез със заповедта на защитената територия, е трябвало да бъде разрешен в хода на процедурата по ОС (на етап проверка за допустимост по чл.12 от Наредбата по ОС към чл.31а от ЗБР).
Пълна хронология на случая и предприетите действия от гражданското общество 212 KB (doc) Свали
Решението на Съда 124.37 KB (txt) Свали