Новини

default

Предложенията за промени в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000 и трябва да бъдат оттеглени

.
05.02.2019
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ се присъединява към академичната и научна общност на БАН и университетите и изразява своята позиция, че предложеният от МОСВ законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие трябва да бъде оттеглен и внимателно преработен, поради съществени противоречия с Конституцията на Република България и с европейското законодателство. 

През миналия месец екоминистерството обяви обществено обсъждане на законопроекта, което приключва на 8 февруари. Основният мотив за промените е създаване на органи за управление на защитените зони. Паралелно с уреждането на въпроса с органите за управление, МОСВ предлага пълна подмяна на цялата концепция за обявяване и управление на защитените зони. Предлага се премахване на научното начало при обявяването, промените и управлението на защитените зони, което противоречи на изискванията на Директивата за природните местообитания и със сигурност ще доведе до следваща хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви. Припомняме, че в момента има отворени две хоризонтални процедури. 

В проекта има множество промени, които противоречат на елементарната логика, на екологичните изисквания и на принципите на добро управление. Пример за такава промяна е разработване на териториални планове за управление на ниво Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), което включва части от защитените зони, които попадат в няколко РИОСВ. Драстичен пример е защитена зона „Централен Балкан“, която попада на територията на пет РИОСВ, което означава че зоната ще се управлява от пет регионални планове за управление, в допълнение на действащия план за управление на националния парк. Подобна е ситуацията със защитените зони, припокриващи природните паркове “Врачански Балкан”, “Витоша”, “Персина” и Национален парк “Рила”.

Двигател на някои от промените са милиони левове заложени по оперативните програми. За регионални органи за управление в ОПОС 2014 – 2020 са заложени 36 694 946 млн. лв. за „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“, както и 9 969 564 млн. лв за „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“.  

Предложената нова структура за управление на Натура 2000 влиза в дублиране на дейности на съществуващи държавни структури, като дирекциите на националните и природни паркове. Би трябвало да се търсят възможности управлението на защитените зони да бъде максимално индивидуално, като с него бъде натоварена най-подходящата съответна структура - орган за управление на национални и природни паркове, РИОСВ, НПО или община. За няколко големи защитени зони трябва да бъдат създадени отделни администрации към МОСВ или МЗХГ. 

Припомняме, че за създаване на концепция за тези органи МОСВ употреби близо 1 млн. лв европейски средства от ОПОС 2014 – 2020, за съжаление за предварително дефинирани решения, което се оказа само безсмислено харчене на пари на европейския данъкоплатец. 

Друг проблем е, че министерството предлага предоставянето на първични данни за видове и местообитания да става задължително „преди тяхното използване за изготвянето на частни и официални документи.“. Предложеното задължение е в противоречие с редица закони. То е и в противоречие с елементарните морални принципи -  нека погледнем настоящата ситуация с докладването за състоянието на видовете и местообитанията от Натура 2000. Две фирми, избрани с обществени поръчки на стойност 18 млн. лв., ще изготвят за 6 месеца доклади без никаква теренна работа. Ако идеята на МОСВ беше вече факт – тези фирми като трети лица, щяха да получат от министерството резултати от труда на учени и НПО, изработен благодарение на финансиране, което сами са организирали и привлекли. 

Като неправителствени организации ангажирани с опазването на природата не възразяваме да има изисквания към участниците в съветите за биологично разнообразие, които да докажат тяхната компетентност и ангажираност към темата, но считаме за дискриминационно предложението направено от МОСВ тези искания да касаят само природозащитните организации.

Организации от коалиция “За да остане природа в България” ще внесат в срок своите становища с категорично настояване за изтегляне на законопроекта, като това поискаха вече 3 академични организации – Национален природонаучен музей към БАН, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Биологически факултет на СУ, както и факултет Горско стопанство към Лесотехническия университет.

За контакти:
Стефан Аврамов, Българска Фондация Биоразнообразие: 0877 511 577
Тома Белев, Асоциация на парковете в България: 0888 100 373
Катерина Раковска, WWF: 0893 393 810

Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000 142 KB (doc) Свали