Новини

Пресконференция - представяне на проекта на РИОСВ - Стара Загора и Зелени  Балкани за разработване на планове за управление на Овчарица и Жребчево

Пресконференция - представяне на проекта на РИОСВ - Стара Загора и Зелени Балкани за разработване на планове за управление на Овчарица и Жребчево

26.11.2012
Припомняме, че изграждането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 бе задължителна стъпка за България и условие за присъединяването й към ЕС.
Понастоящем, мрежата покрива 34,3% от територията на страната (за тях бе доказано, че отговарят на критериите на ЕС, като територии от значение за опазване на общоевропейското природно наследство).
Целта на управлението на тези територии е в тях да се съвмести опазването на природата със стопанската и друга дейност на човека, по начин, който гарантира дългосрочното опазване на биологичното разнообразие.
Тъй като Законът за биологичното разнообразие НЕ предвижда конкретни ограничения за местата от НАТУРА 2000, въвеждането на потенциални такива става със Заповедите им за обявяване и с Плановете за управление. Плановете за управление също така целят събирането на научнообоснована информация за зоните, която да позволи планиране на дейностите, по начин, съвместяващ зачитането на обществения интерес и опазването на природата.

Целта на представения днес проект е именно разработването на такива планове за управление за двете защитени зони – Овчарица и Жребчево. В момента текат теренните проучвания и събирането на информация, която ще помогне за разработването на Плановете. След това ще бъде проведена процедурата, предвидена в Закона за отчитане на общественото мнение. Това става по време на така наречените Обществени обсъждания на текста на Плана. За целта ще бъдат информирани заинтересованите институции и граждани. Всички становища и мнения, отразени по време на Обществените обсъждания, по закон, се взимат под внимание, при окончателното утвърждаване на Плановете от Министъра на околната среда и водите.

Използваме случая още веднъж да благодарим на всички медии, присъствали на събитието!

За допълнителна информация по проекта:
Елена Стоева – Отговоник „Обществени обсъждания и публичност“
Моб. тел. 0887574699, e-mail:
etilova@greenbalkans.org