Новини

Презентация за опазване на прилепите в Биологичния факултет на Пловдивски университет

Презентация за опазване на прилепите в Биологичния факултет на Пловдивски университет

27.11.2015
На 25.11.2015г. представихме презентацията "Проучване и опазване на прилепите в България" в Биологическия факулет на Пловдивския университет.

Посетителите имаха възможността да научат повече за биологията и екологията на прилепите, както и за дейностите им за опазването им в България. Представени бяха възможностите за участие на студентите в обучения, насочени към проучване и опазване на прилепите, както и в теренни дейности с непосредствено участие.

Дейността е част от проект “Д-33-81/10.08.2015 г. - Изграждане на  експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България (NBMS)“, който се съ-финансира в рамките на програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“.
МОСВ, програмен оператор http://www.BG03.moew.government.bg