Новини

default

Природозащитници настояват за прости и пряко приложими в Закона за горите мерки за спиране на незаконния дърводобив

***
20.05.2015
Коалицията "За да остане природа в България", в която членува и Зелени Балкани, внесе днес становище по предложените от правителството промени в Закона за горите, които се наложиха след като през март Народното събрание прие мораториум за износа на дървесина с цел ограничаване на незаконния дърводобив. Според природозащитниците, предложените от правителството мерки са необходими и навременни, но се правят, без да се промени цялостната философия на Закона за горите и заради това няма да постигнат търсения ефект.  

Проектопромените на правителството засягат опазването на гори върху земеделски земи, подобряване на контрола върху транспорта и складирането на добитата дървесина чрез използването на GPS-устройства и видео-камери за наблюдение, както и повишаване на изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, извършващи дейности в горските територии.

Природозащитните организации са на мнение обаче, че без ключови промени във философията на Закона за горите, предложените мерки няма да доведат до съществено подобрение в управлението и опазването на българските гори. Като предпоставка за това се сочат високите корупционни нива в горския сектор, неефективното правораздаване, липсата на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи и размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес.

Като алтернатива на сложните административните процедури, които затрудняват и без това неефективното правораздаване в страната, се предлагат  набор от 16 прости и пряко приложими мерки, които да реално да ограничат незаконните практики в горите.

На първо място се предлага Законът за горите да ограничи износа на незаконна дървесина като се разреши единствено на държавните горски предприятия да изнасят необработена дървесина, която е добита от държавните гори.

На второ място, за да се спре бракониерството, е необходимо да се забрани дърводобива извън работно време и контролните органи да имат правото да конфискуват всички средства, използвани за незаконен добив и транспорт на дървесина, независимо от собствеността. На конфискация следва да подлежат и моторните триони на лица, които се намират в горски територии без да имат позволително за сеч или разрешително за моторния трион.

На трето място, мащабните сечи в частните гори могат да се ограничат, ако Законът изисква съгласието на всички законни собственици на всяка гора, а не само на един от тях, без знанието на останалите.

Прости мерки са налице и за повишаване ефективността на държавния контрол в горите. За да не се разпиляват усилията на контролните органи, следва да се ограничи срока, в който се позволява дърводобив в дадено насаждение. Добитата в държавни и общински гори дървесина трябва да се продава предимно от централен склад и чрез електронни търгове. Задължително трябва да се премахне използването на хартиените превозни билети, които позволяват голям спектър от манипулации и на практика са основно средство за "узаконяване" на произхода на незаконно добитата дървесина в България. С цел повишаване на прозрачността в горския сектор е необходимо да се въведе и централизирана електронна система за проследяване на движението на добитата дървесина, до която да има широк достъп и да позволява гражданите да изискват проверки за законността на дървесината върху всяко превозно средство.

Промени, свързани с философията на Закона за горите, са наложителни по отношение отделянето на Изпълнителната агенция по горите от Министерството на земеделието и храните и финансовото стимулиране на служителите по контрола и опазването на горите. В Законът за горите трябва да бъде ясно вменена и материална отговорност на всички участници в дърводобивния процес при допуснати нарушения, за да се прекрати порочния модел отговорността за всички нарушения в горите да се прехвърля на секачите, които са предимно от ромски произход.

Според екоактивистите сега е момента да бъде предотвратена и една от най-големите опасности за българските гори - концесиите за дърводобив. За целта се иска премахване на възможността за сключване на дългосрочни договори за възлагане на добив на дървесина и продажба на дървесина на корен, с изключение на продажбата на добита дървесина. Дългосрочните договори не само не решават някакъв проблем на държавата, тъй като ползването в държавните гори расте ежегодно, но на практика, при сегашните високи корупционни нива, създават условия за още по-занижен контрол и още по-значителни злоупотреби. Свидетелство за това е и признатата невъзможност на държавата да контролира изпълнението на концесията за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин", проблемите с дългосрочните договори за добив в Трън и Етрополе, както и ловните концесии в Родопите, Странджа и Стара планина. Освен това, разследвания в Румъния доказват опасността от значителни злоупотреби и насърчаване на незаконния дърводобив при монополизирането на горския сектор от големи фирми, които единствено биха покрили изискванията за дългосрочни договори.

Снимки: Александър Дунчев

Повече информация:
Становище на Коалицията "За да остане природа в България" по проекта за ЗИД на Закона за горите.